Top Module Empty
ZAGADNIENIA DO LICENCJATA PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Adam Pająk   
Sunday, 20 November 2011
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGOSpecjalność: Pedagogika opiekuńcza 1.      Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa. 2.      Opieka międzyludzka, jej zakresy, kategorie i struktura. Opieka a pomoc. 3.      Wychowanie, opieka i pomoc społeczna w poglądach pedagogów XX wieku. 4.      Janusz Korczak i jego system wychowawczy. 5.      Koncepcja gniazd sierocych i Wiosek Kościuszkowskich K. Jeżewskiego. 6.      Wychowanie zakładowe wg. J. Cz. Babickiego. 7.      Kazimierz Lisiecki i jego ogniska wychowawcze. 8.      Metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej.9.      Programowanie i planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej.10.  Rodzina - jej struktura, cechy i funkcje opiekuńczo - wychowawcze. 11.  Rodzina a czynniki patogenne. 12.  Prawne środki ochrony rodzin. 13.  Pojęcie, przyczyny, rodzaje i skutki sieroctwa. 14.  Polski system opieki nad dzieckiem trwale lub okresowo pozbawionym opieki rodziny własnej. 15.  Przyczyny reformy systemu opieki nad dzieckiem. Cele reformy, zasady i założenia. 16.  Ogólne cele i zadania placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, rodzinnych, wsparcia dziennego, wielofunkcyjnych. 17.  Rodzina adopcyjna jako forma opieki kompensacyjnej 18.  Rodziny zastępcze i pogotowia rodzinne jako instytucje pomocy społecznej. 19.  Rodzinne domy dziecka a Wioski Dziecięce SOS w Polsce. 20.  Pogotowie opiekuńcze jako placówka typu interwencyjnego. 21.  Dom dziecka - placówka socjalizacyjna. 22.  Europejskie tendencje w opiece nad dziećmi i młodzieżą. 23.  Szkolne i pozaszkolne formy opieki nad dzieckiem. 24.  Charakterystyka instytucji profilaktycznych i wczesnej interwencji wspomagających rodziny. 25.  Sposoby zapobiegania przemocy w rodzinie oraz formy pomocy osobom z rodzin problemowych.26.  Zadania profilaktyczne szkoły. Praca pedagoga szkolnego.27.  Wychowanie i nauczanie integracyjne.28.  Życie człowieka z niepełnosprawnością: postawy społeczne, stereotypy i uprzedzenia, integracja w edukacji i społecznym funkcjonowaniem; normalizacja warunków życia. 29.  Wsparcie – pomoc wychowawcza na rzecz osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami zachowania: placówki, instytucje, organizacje, samopomoc.30.  Oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci, młodzież i rodziców.31.  Współczesna koncepcja działań profilaktycznych. Kodeks etyczny specjalisty z zakresu profilaktyki.32.  Wykluczenie społeczne.33.  Eurosieroty – zjawisko przemian ustrojowych.34.  Rodzaje i formy przemocy. Zapobieganie przemocy.35.  Strategie postępowania wobec dziecka nadpobudliwego psychoruchowo.36.  Problem narkomanii i alkoholizmu wśród młodzieży. 37.  Społeczne uwarunkowania powstawania podkultur młodzieżowych.38.  Przegląd instytucji przeciwdziałających patologii społecznej. Literatura podstawowaü  Badora S.: Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2006ü  Dąbrowski Z.: Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1, 2, Olsztyn 2000ü  Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka, Zielona Góra 2004ü  Jundziłł E., Pawłowska R. (red.): Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość, Gdańsk 2008ü  Kamińska U.: Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2005ü  Kelm A.: Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000ü  Węgierski Z.: Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka, Toruń 2006Akty prawne ü  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. 2007 r., nr 201, poz. 1445)

ü  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 r., nr 64, poz. 593)

 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGOSpecjalność: Pedagogika resocjalizacyjna  1.      Pedagogika resocjalizacyjna – przedmiot, zakres, podstawowe zadania.2.      Działy pedagogiki resocjalizacyjnej – charakterystyka tendencji w resocjalizacji.3.      Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk społecznych i pedagogicznych i jej interdyscyplinarny charakter.4.      Aksjologiczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej.5.      Współczesne kierunki w psychologii a pedagogika resocjalizacyjna.6.      Metodologiczna charakterystyka pedagogiki resocjalizacyjnej – główne kierunki badań w pedagogice resocjalizacyjnej.7.      Zaburzenia w zachowaniu, niedostosowanie społeczne i przestępczość – ustalenie zakresu pojęciowego. 8.      Rola czynników biopsychicznych i socjokulturowych w rozwoju zaburzeń zachowania i niedostosowania społecznego. 9.      Typologia zaburzeń i niedostosowania społecznego.10.  Charakterystyka procesu wychowania resocjalizującego.11.  Fazy i zasady wychowania resocjalizującego.12.  Metody i formy wychowania resocjalizującego.13.  Diagnoza i jej rola w wychowaniu resocjalizującym.14.  Psychologiczne podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych. 15.  Behawioryzm, teoria społecznego uczenia się a oddziaływania resocjalizacyjne.16.  Podejście psychoanalityczne i behawioralne a trwałość efektów resocjalizacji.17.  Charakterystyka współczesnych koncepcji resocjalizacji: komuny terapeutyczne, koncepcja Herberta Quaya, „ekonomia punktowa”.18.  Koncepcja kognitywno-behawioralna i jej praktyczne zastosowanie w resocjalizacji.19.  Resocjalizacja w ujęciu Cz. Czapówa a twórcza resocjalizacja M. Konopczyńskiego – podobieństwa i różnice.20.  Systemy resocjalizacyjne w ujęciu historycznym.21.  Systemy wychowania zakładowego - przeszłość i teraźniejszość. 22.  Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym.23.  Kuratela sądowa – możliwości i ograniczenia.24.  Ewolucja polskiego systemu resocjalizacyjnego. 25.  Zasady reformowania i nowe rodzaje zakładów resocjalizacyjnych.26.  Podstawy prawne i objawy kwalifikujące do umieszczenia nieletniego w placówkach resocjalizacyjnych.27.  Cele, zadania, rodzaje i organizacja pobytu nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.28.  Programowanie i planowanie pracy resocjalizacyjnej (Indywidualny Program Resocjalizacji).29.  Podstawy umieszczenia i rodzaje schronisk i zakładów poprawczych.30.  Specyfika oddziaływań wobec osób zdemoralizowanych i uzależnionych.31.  Kształcenie resocjalizujące nieletnich i możliwości pomocy terapeutycznej.32.  Czynniki determinujące resocjalizację nieletnich w placówkach poprawczych.33.  Istota readaptacji społecznej.34.  Przystosowanie się człowieka do środowiska więziennego.35.  Psychologiczne następstwa izolacji więziennej.36.  Funkcje założone a rzeczywiste kary pozbawienia wolności.37.  Rodzaje, typy zakładów karnych a prawa więźnia.38.  Podkultura więzienna i jej przejawy.  Literatura:ü  Bałandynowicz A.: Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Wyd. LEX, Warszawa 2011, wyd. 2ü  Ciosek M.: Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Wyd. „Stella Maris”, Gdańsk 1996, str. 155 – 178 oraz 180 – 202ü  Czapów Cz., Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna,  PWN Warszawa 1971ü  Frąckowiak P.: Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Poznań-Środa Wielkopolska 2006ü  Konopczyński M.: Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Warszawa 2007ü  Machel H.: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003ü  Motow I.: Od cuchthauzu do Teaching Family Program, czyli ewolucja systemu resocjalizacji instytucjonalnej dla nieletnich w Polsce (na tle tendencji europejskich), Łódź 2008ü  Motow I., Marzec A.(red.): Innowacje w opiece i resocjalizacji dzieci i młodzieży, Częstochowa 2008ü  Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1998ü  Przybyliński S.: Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Kraków 2006ü  Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne           i metodyczne, Wyd. APS Warszawa 2000, rozdz. 1, pkt 1.1; 1,2; str. 267 – 332ü  Raport o stanie wdrażania reformy resocjalizacji w zakładach poprawczych. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1998ü  „Resocjalizacja Polska”, Rocznik Nr 1/ 2010, Warszawa 2010ü  „Resocjalizacja Polska”, Rocznik Nr 2/ 2011, Warszawa 2011ü  Socha-Kołodziej K., Zajęcka B.(red.): Profilaktyka – opieka – wychowanie i resocjalizacja – wybrane aspekty, Częstochowa 2005ü  Urban Br.: Pedagogika resocjalizacyjna w strukturze nauk społecznych, [w:] S. Palka (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, Wyd. UJ Kraków 2004ü  Urban Br.: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000ü  Urban Br.: Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005,ü  Urban Br., Stanik M.: Resocjalizacja, t. 1, Warszawa 2007  Akty prawne:- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 1982 , nr 35, poz. 228 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. 2007 r., nr 201, poz. 1445)- Kodeks karny wykonawczy - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. –  (Dz. U. 1997, nr 90, poz. 557          z późn. zm.)- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. nr 11, poz. 699 z późn. zm.)- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. nr 186, poz. 1820)- Ustawa o kuratorach sądowych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. 2004, nr 178, poz. 1833)- Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2005, nr 52, poz. 467)- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. 2001, nr 124, poz. 1359 z późn. zm.)- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. 2004, nr 64 z późn. zm.)- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005, nr 6, poz. 4

 

     Dr Beata Zajęcka – AJD w Częstochowie

mgr Józef Mamorski - zatwierdzone do realizacji

Bielsko-Biała, Częstochowa 18. 11. 2011 rok

 
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.