Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Archiwum arrow RESOCJALIZACJA III rok studia dzienne i zaoczne ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO
RESOCJALIZACJA III rok studia dzienne i zaoczne ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Adam Pająk   
Saturday, 10 November 2007
                                        PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKIIII rok studia dzienne i zaoczne; rok akademicki 2007/2008Zagadnienia do egzaminu licencjackiego Przedmiot:  PATOLOGIA SPOŁECZNA 1.      Pojęcie patologii społecznej2.      Główne (tradycyjne) teorie patologii społecznej- patologia społeczna: geneza, rozwój koncepcji i kontrowersje- teoria dezorganizacji- teoria dewiacji- teoria naznaczenia społecznego, mechanizmy naznaczenia      3.  Chicagowska szkoła kryminologiczna     4.  Teoria zróżnicowanych powišzań ( E. Sutherland)5.  Teorie dewiacyjnych podkultur młodzieżowych: definicje, kryteria   - teoria A.. Cohena   - teoria Clowarda – Ohlina (zróżnicowanych możliwoœci)   - teoria Millera6.  Teorie kontroli społecznej   - koncepcja człowieka i przestępczoœci E. Durkheima   - teoria T. Hirschie’go7.  Koncepcja K. Eriksona8.  Teoria neutralizacji Sykesa i Matzy9.  Przestępczoœć kobiet Literatura:1.       Podgórecki A.: Zagadnienia patologii społecznej. Warszawa 1976, PWN2.       Siemaszko A.: Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1993. PWN3.       3. B. Urban, J. Stanik (red.): Resocjalizacja, Warszawa 2007, PWN, t. 1 i 2   Bielsko-Biała, dnia 8 listopada 2007 r.                                                  PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKIIII rok studia dzienne i zaoczne; rok akademicki 2007/2008Zagadnienia do egzaminu licencjackiego Przedmiot:  PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA 
  1. Resocjalizacja jako nauka interdyscyplinarna
1.1. Pedagogika resocjalizacyjna w strukturze nauk społecznych- filozofia, prawo a teoria i praktyka resocjalizacyjna- psychologia a resocjalizacja- socjologia a resocjalizacja 2.1. Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na œwiecie- ewolucja stosowania kar- placówki resocjalizacyjne w Europie- rozwój systemów resocjalizacyjnych w Europie i USA 
  1. Psychologiczne podstawy resocjalizacji
- hormizm (kanalizowanie instynktów)- psychologia psychodynamiczna- psychoanaliza a resocjalizacja- behawioryzm a resocjalizacja 
  1. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne
4.1. Pojęcie zaburzeń w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w literaturze psychologicznej i pedagogicznej4.2. Przyczyny zaburzeń i niedostosowania społecznego4.3. Typologia niedostosowania społecznego (wg Stotta-Konopnickiego, T. M. Achenbacha)            4.4. Zaburzenia, niedostosowanie a przestępczoœć 
  1. Diagnoza niedostosowania społecznego
5.1. Pojęcie, zakres i sposoby diagnozowania w resocjalizacji 
  1. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym
6.1. Struktura procesu resocjalizacji6.2. Zasady wychowania resocjalizacyjnego6.3. Formy, metody i œrodki wychowania resocjalizacyjnego6.4. Koncepcja twórczej resocjalizacji 
  1. Resocjalizacja w zakładach karnych
7.1. Kara pozbawienia wolnoœci, jej funkcje i negatywne konsekwencje7.2. Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna – organizacja totalna7.3. Personel więzienny i jego funkcje7.4. Adaptacja do warunków więziennych            7.5. Podkultura więzienna- pojęcie podkultury więziennej- nieformalny kodeks postępowania więŸniów- negatywne skutki podkultury więziennej 
  1. Profilaktyka i œrodki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej
8.1. Profilaktyka przestępczoœci nieletnich8.2. Probacja – pojęcie, koncepcja, metody probacji            8.3. Casework            8.4. Terapia grupowa, praca œrodowiskowa i opieka rezydencjalna            8.5. Reguły praktyki profilaktycznej            8.6. Leczenie i resocjalizacja osób wykorzystujšcych seksualnie dzieci 
  1. Terapia w resocjalizacji (dzieci i dorosłych)
- socjoterapia- treningi umiejętnoœci społecznych i psychologicznych 
  1. Readaptacja społeczna
10.1. Proces i czynniki readaptacji            10.2. Pomoc społeczna i postpenitencjarna w œrodowisku lokalnym            10.3. Kuratela sšdowa – pojęcie, rodzaje metody.  Literatura:B. Urban, J. Stanik  (2007): Resocjalizacja, Warszawa, PWN, t. 1 i 2        Bielsko-Biała, dnia 8 listopada 2007 r. 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.