Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Inne regulaminy arrow Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe
Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jolanta Brzezowska   
Wednesday, 12 April 2006

REGULAMIN

 

przyznawania stypendiów dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego za wyniki w nauce
i za osiągnięcia sportowe

 

 

Przepisy wstępne

 

§ 1

 

1.    Niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści regulaminem, obowiązuje w Kolegium   Nauczycielskim w Bielsku - Białej i ma zastosowanie do wszystkich jego słuchaczy.

2.    Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze   zm.)

3.   Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o stypendium rozumie się pod tym       pojęciem stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe.

 

§ 2

 

Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium, formy, tryb i sposób udzielenia tego stypendium.

 

Sposób ustalania wysokości stypendium

 

 

§ 3

 

1.   Wysokość stypendium ustala dyrektor Kolegium Nauczycielskiego, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym.

2.   Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 

 

Formy udzielania stypendium

 

 

§ 4

 

Stypendium udzielane jest uczniowi w formie świadczenia pieniężnego, wypłacanego raz na semestr w kasie Kolegium Nauczycielskiego lub przelewem na wskazane przez słuchacza konto bankowe.

 

 

 

Tryb i sposób udzielania stypendium

 

 

§ 5

 

1.   Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane słuchaczowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w semestrze poprzedzającym semestr,  w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane słuchaczowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu
co najmniej międzyuczelnianym.(zał.2)

2.   O przyznanie stypendium słuchacz może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu  pierwszego roku nauki w Kolegium Nauczycielskim.

3.   Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 oraz pulę procentową ogółu środków finansowych przeznaczonych na stypendia, przypadającą na dana specjalność, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu studenckiego.
(zał. 1)

4.  Wniosek o przyznanie stypendium słuchacz składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

5.   O ostatecznym przyznaniu stypendium decyduje Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego, podając do wiadomości słuchaczy listę osób, które stypendium otrzymały.

 

 

§ 6

 

1.   Komisję stypendialną powołuje Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego odrębnym    zarządzeniem.

 

2.   Komisja działa w oparciu o ustawę i niniejszy regulamin.

 

 

Przepisy końcowe

 

§ 7

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w terminie określonym zarządzeniem Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Kolegium Nauczycielskiego i na stronie internetowej szkoły.


Załącznik nr 1

 

 

Pkt. 1  Kwota jednorazowego stypendium naukowego na semestr wynosi 86 zł.  (jest ona ustalona na podstawie art.6, ust 2, pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz art.90 g, ust 10 i 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

 

Pkt. 2  Ilość słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego, którzy mogą otrzymać stypendium naukowe w semestrze oblicza się wg wzoru:

(kwota/2)/86= S

Pkt. 3  Liczbę słuchaczy S dzielimy na dwie części proporcjonalnie do ilości uprawnionych słuchaczy studiów dziennych i zaocznych.

 

Pkt. 4  Następnie Komisja ds. przydzielania stypendium, dzieli proporcjonalnie liczbę przydzielonych stypendiów do ilości uprawnionych słuchaczy na poszczególnych specjalnościach i odpowiednich rocznikach

 

Pkt. 5  Następnie Komisja ustala wg regulaminu przyznawania stypendiów dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe, listę rankingową dla studiów dziennych i dla studiów zaocznych
Załącznik nr 2

 

 

Pkt. 1  Warunkiem ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce jest:

 

a)      zaliczenie dwóch semestrów poprzedniego roku dla słuchaczy studiów dziennych,

 lub zaliczenie roku poprzedniego dla słuchaczy studiów zaocznych, w terminie wynikającym z zarządzenia Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w sprawie organizacji roku szkolnego. (Za termin zaliczenia semestru przyjmuje się ostatni dzień sesji egzaminacyjnej – letniej lub zimowej).

b)      złożenie indeksu w sekretariacie w terminie ustalonym przez wice Dyrektora KN

ds. właściwej specjalności.

c)      uzyskanie wpisu na następny semestr/ rok.

 

Pkt. 2   Podstawą opracowania listy rankingowej dla słuchaczy jest średnia ocen z zaliczeń

 i egzaminów z poprzedniego roku studiów.

 

Pkt. 3  W celu przygotowania listy słuchaczy uprawnionych do otrzymania stypendium

 za wyniki w nauce przyjmuje się następującą procedurę:

 

a)      sporządza się listy słuchaczy wg średniej ocen za ostatnie dwa semestry studiów, 

(za rok dla studiów zaocznych), którzy terminowo zaliczyli poprzedni rok studiów i otrzymali wpis na następny semestr (rok), oddzielnie dla słuchaczy studiów dziennych i zaocznych, z podziałem na specjalności, poczynając od drugiego roku studiów.

b)      po sporządzeniu tych list ustala się liczbę studentów odpowiadającą liczbie określonej wg załącznika nr.1 (paragraf 5 ust.3 wg puli ogółu środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla danej specjalności).

c)      następnie sporządza się jedną listę rankingową wg średnich ocen zawierającą  nazwiska słuchaczy na wszystkich specjalnościach i latach studiów. Listy ustala się oddzielnie dla studiów dziennych i studiów zaocznych.

 

Pkt.  4  Stypendium za wyniki w nauce nie może być przyznane na podstawie ocen uzyskanych za powtarzany  semestr lub w czasie urlopu. 

 

 


Załącznik nr 3

Stypendium za wyniki w sporcie

  1. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać słuchacz, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  2. O przyznanie stypendium za wyniki w sporcie słuchacz może ubiegać się po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
  3. Warunkiem ubiegania się o stypendium za wyniki w sporcie jest:

a)  zaliczenie dwóch semestrów poprzedniego roku studiów, w terminie wynikającym
z   zarządzenia Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w sprawie organizacji roku akademickiego; za termin zaliczenia semestru zimowego przyjmuje się ostatni dzień sesji egzaminacyjnej zimowej, a semestru letniego-ostatni dzień sesji egzaminacyjnej jesiennej,

b)   złożenie indeksu w sekretariacie w terminie ustalonym przez dyrektora kolegium,

c)   uzyskanie pełnej rejestracji na następny rok studiów.

  1. Osiągnięcia sportowe uprawniające do przyznania stypendium za wyniki w sporcie:

a)      posiadanie statusu członka kadry narodowej,

b)      uzyskanie tytułu mistrza lub wicemistrza w zawodach krajowych lub  międzynarodowych w danej dyscyplinie sportu,

c)      zajęcie miejsca medalowego na mistrzostwach Polski szkół wyższych w danej dyscyplinie sportu.

5.      Stypendium za wyniki w sporcie przyznawane jest obligatoryjnie na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim. Stypendium za wyniki w sporcie przyznaje się na semestr, jeśli ostatni rok studiów trwa jeden semestr.

6.      Słuchacz na danym kierunku studiów może otrzymywać tylko jedno stypendium albo za wyniki w nauce albo za wyniki w sporcie albo za wyniki w nauce i sporcie.

7.      Słuchacz, któremu zostanie przyznane stypendium za wyniki w sporcie, otrzymuje go w  wysokości odpowiadającej kwocie stypendium za wyniki w nauce w danym roku akademickim ustalonej dla I grupy najlepszych słuchaczy.

 

Zmieniony ( Wednesday, 12 April 2006 )
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.