Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Inne regulaminy arrow Regulamin praktyk - pedagogika specjalna rok III
Regulamin praktyk - pedagogika specjalna rok III PDF Drukuj E-mail
Regulamin raktyk - pedagogika specjalna rok III

Regulamin praktyki pedagogicznej ciągłej studenta III roku Pedagogiki Specjalnej - Oligofrenopedagogiki Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej
 1. Dwutygodniowy praktykę ciągła, odbyta student w klasach 'l - 6, e\ventuaJjiic częściowo w klasach gimnazjum:
  • szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
  • specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego w kłusach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
  • szkoły ogólnodostępnej prowadzącej klasy specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stponiu lekkim.
 2. W pierwszych dniach praktyki, każdy student (lub grupa), dostarcza kierownikowi praktyk plan zajcć na cały okres praktyki. W planie należy podać:
  • adres i nr telefonu szkoły
  • nazwisko dyrektora i nauczyciela - opiekun
  • dzień, godzinę i rodzaj zajęć.
 3. Łącznie każdy student realizuje 40 godzin zajęć.
 4. W czasie 10 dni student winien uczestniczyć w całokształcie zajęć dydaktycznych i wychowawczych szkoły.
 5. W szczególności powinien zapoznać się z :
  • organizacja, pracy pedagogicznej
  • dokumentacjią pedagogiczną i psychologiczną uczniów
  • formami współpracy z rodzicami
  • zbiorem środków dydaktycznych (biblioteką)
 6. Student powinien uczestniczyć w prowadzonych zajęciach i brać udział w pracach na rzecz szkoły.
 7. W czasie pierwszych trzech dni student winien hospitować lekcje (zajęcia) prowadzone przez nauczyciela-opiekuna. Z hospitowanych lekcji, prowadzonych przez nauczyciela, student pisze szczegółowy protokół, który zatwierdza dany nauczyciel. W pozostałych dniach powinien:
  • przeprowadzić około 15 lekcji. Najlepiej, aby w okresie praktyki każdy student stale pracował chociaż z jedna, ta samt| klasa.
  • hospitować, w sumie z hospitacjami z pierwszych dni praktyki, około 20 zajcć (lekcji) prowadzonych przez nauczycieła-opiekima lub kolegów
  • zapoznać się z pracq wychowawcy klasowego, z praca rady peclagogiczcj i zespołu przedmiotowego, z formami współpracy z rodzicami, z praca kół zainteresowali i samorządu uczniowskiego, ze zbiorem środków dydaktycznych i biblioteka, szkolna. Zajęcia te realizuje w pozostałych godzinach praktyki (około 5 godz).
 8. Do wszystkich prowadzonych zajęć student opracowuje konspekty zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i przedkłada je nauczycielowi-opiekunowi przed lekcjami do zatwierdzenia do realizacji.
 9. Wszystkie zajęcia prowadzone lub obserwowane przez studenta powinny bye omówione. Dyskusje prowadzi nauczyciel-opiekun. W omówieniu uczestniczą: prowadzący zajęcia oraz wszyscy obserwatorzy. Po omówieniu zajęć prowadzonych przez studenta nauczyciel-opiekun wpisuje w konspekcie ocenę opisowq zajęć.
 10. Na czas praktyki student może otrzymać indywidualne zadania od prowadzącego seminarium dyplomowe.
 11. Student prowadzi dziennik praktyki zgodnie z otrzymanym owzorem.
 12. Po zakończeniu praktyki nauczyciel-opiekun w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły wpisuje do dziennika praktyk opinie z ocena przebiegu praktyki.
 13. Dziennik wraz z kompletem konspektów przeprowadzonych zajęć student składa u kierowniku praktyk do końca pierwszego,tygodnia od zakończenia praktyki. Niedotrzymanie lego terminu może spowodować nie zaliczenie praktyki.
 14. Do wizytowania studentów w czasie nauczyciele Kolegium.
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.