Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Inne regulaminy arrow Regulamin praktyk - pedagogika specjalna rok II
Regulamin praktyk - pedagogika specjalna rok II PDF Drukuj E-mail
Regulamin raktyk - pedagogika specjalna rok II

Regulamin praktyki pedagogicznej ciągłej studenta II roku Pedagogiki Specjalnej- Oligofrenopedagogiki Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej
 1. Dwutygodniową praktykę ciągłą odbywa student w klasach 1-4:
  • szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
  • specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w klasach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
  • szkoły ogólnodostępnej prowadzącej klasy specjalne dla dzieci upośledzo- nych umysłowo w stopniu lekkim
 2. W pierwszym dniach praktyki każdy student (lub grupa) dostarcza kierownikowi praktyk plan zajęć na cały okres praktyki. W planie należy podać:
  • adres i nr telefonu szkoły
  • nazwisko dyrektora i nauczyciela-opiekun
  • dzień, godzinę i rodzaj zajęć.
 3. Łącznie każdy student realizuje 40 godzin zajęć.
 4. W czasie 10 dni student winien uczestniczyć w całokształcie zajęć dyda-ktycznych i wychowawczych szkoły.
 5. W szczególności powinien zapoznać się z:
  • organizacją pracy pedagogicznej
  • dokumentacją pedagogiczną i psychologiczną uczniów
  • formami współpracy z rodzicami
  • zbiorem środków dydaktycznych (biblioteką)
 6. Student powinien uczestniczyć w prowadzonych zajęciach i brać udział w pracach na rzecz szkoły.
 7. W czasie pierwszych trzech dni student winien obserwować 2-3 dzienne ośrodki pracy (6-12 godz.) prowadzone przez nauczyciela opiekuna.
  W pozostałych dniach powinien:
  • przeprowadzić 2 dzienne ośrodki pracy (6-8 godz.)
  • obserwować zajęcia prowadzone przez kolegów
  • w miarę możliwości uczestniczyć w zebraniach RP, zebraniach rodziców, uroczystościach szkolnych i klasowych
 8. Do wszystkich prowadzonych zajęć student opracowuje konspekty zgodnie z otrzymanymi wskazówkami i przedkłada je nauczycielowi-opiekunowi do zatwierdzenia do realizacji.
 9. Wszystkie zajęcia prowadzone lub obserwowane przez studenta powinny być omówione. Dyskusję prowadzi nauczyciel-opiekun. W omówieniu uczestniczą: prowadzący zajęcia oraz wszyscy obserwatorzy. Po omówieniu zajęć prowadzonych przez studenta nauczyciel-opiekun wpisuje w konspe-kcie ocenę opisową zajęć.
 10. Na czas praktyki student może otrzymać indywidualne zadania od prowa-dzącego seminarium dyplomowe.
 11. Student prowadzi dziennik praktyki zgodnie z otrzymanym wzorem.
 12. Po zakończeniu praktyki nauczyciel-opiekun w uzgod*eniu z dyrektorem szkoły wpisuje do dziennika praktyk opinię z oceną pcebiegii praktyki.
 13. Dziennik wraz z kompletem konspektów przeprowadznych zajęć student składa u kierownika praktyk do końca pierwszego tyg jnia od zakończenia praktyki.
 14. Do wizytowania studentów w czasie praktyki upoważnieni są wszyscy nauczyciele Kolegium.
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.