Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Inne regulaminy arrow Regulamin praktyk - mat. i mat. z infor. rok III
Regulamin praktyk - mat. i mat. z infor. rok III PDF Drukuj E-mail
Regulamin praktyk - matematyka i matematyka z informatyką rok III

Regulamin praktyki ciągłej studenta III roku MATEMATYKI i MATEMATYKI z INFORMATYKĄ Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej
 1. Czterotygodniową praktykę ciągłą odbywa student w szkole podstawowej lub gimnazjum w ilości 80 godzin.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki student dostarcza dyrektorowi szkoły skierowanie i regulamin praktyki.
 3. Zadaniem praktyki jest:
  • Praktyczne zapoznanie studenta z różnymi formami pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.
  • Zastosowanie w pracy szkolnej teoretycznych wiadomości i umiejętności pedagogicznych oraz przedmiotowo - metodycznych zdobytych w czasie dotychczasowych studiów.
  • Wykorzystanie umiejętności i doświadczeń nauczyciela opiekuna do kształtowania własnej postawy przyszłego nauczyciela wychowawcy.
  • Pogłębianie praktycznej wiedzy o korzystaniu z podstawy programowej, standardów nauczania, regulaminów, dokumentacji pedagogicznej, podręczników i innych środków dydaktycznych.
 4. W czasie praktyki student powinien:
  • W pierwszym dniu praktyki zgłosić się u dyrektora i nauczyciela opiekuna celem ustalenia harmonogramu praktyki.
  • Do końca pierwszego tygodnia praktyki dostarczyć kierownikowi praktyk harmonogram zajęć na drugi, trzeci i czwarty tydzień praktyki. W harmonogramie należy podać: adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora oraz nauczyciela opiekuna, datę i godzinę każdej prowadzonej i obserwowanej lekcji.
  • Dokonać hospitacji około 35 lekcji (zajęć) prowadzonych przez nauczyciela opiekuna, innych nauczycieli oraz kolegów odbywających praktykę w tej szkole.
  • Przeprowadzić około 30 lekcji matematyki ewentualnie informatyki lub fizyki oraz przynajmniej jedną godzinę wychowawczą lub innych zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Najlepiej, aby w czasie praktyki student większość swoich zajcć prowadził w dwóch tych saJnych klasach.
  • Do każdej prowadzonej lekcji przygotować się starannie na piśmie, uwzględniając otrzymane od nauczyciela opiekuna wskazówki.
  • Opracowany konspekt oddać do akceptacji nauczycielowi opiekunowi przynajmniej na dzień przed planowaną lekcją.
  • Sporządzać protokoły z prowadzonych hospitacji ora/, notować uwagi wynikające z ich omówienia.
  • Aktywnie uczestniczyć w dyskusjach po przeprowadzonych i obserwowanych zajęciach.
  • Uczestniczyć w pracach nauczyciela opiekuna, takich jak: praca wychowawcy klasowego, zajęcia pozalekcyjne (koło przedmiotowe, organizacje młodzieżowe), przygotowanie środków dydaktycznych, pełnienie dyżurów w czasie przerw itp.
  • Pod kierunkiem nauczyciela opiekuna:
   • przygotować, przeprowadzić, dokonać oceny i omówić pracę klasową lub sprawdzian wiadomości
   • dokonać przeglądu kilku zeszytów przedmiotowych.
  • W miarę możliwości uczestniczyć (za zgodą dyrektora szkoły) w obradach Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego lub innych organizacji szkolnych, zebraniu z rodzicami, zebraniu zespołu metodycznego.
  • Uczestniczyć w seminariach i warsztatach metodycznych organizowanych w Kolegium Nauczycielskim zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przed rozpoczęciem praktyki.
  • Systematycznie prowadzić dziennik praktyki zgodnie z otrzymanym wzorem.
 5. Do wizytowania studenta w czasie praktyki upoważnieni są nauczyciele Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej.
 6. Po zakończeniu praktyki wypełniony dziennik praktyki wraz z kompletem konspektów, protokołów prowadzonych zajęć i teczkę zgromadzonych materiałów student składa u kierownika praktyk w ciągu dwóch tygodni od zakończenia praktyki. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje nie zaliczenie praktyki.
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.