Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Inne regulaminy arrow Regulamin praktyk - mat. i mat. z infor. rok II
Regulamin praktyk - mat. i mat. z infor. rok II PDF Drukuj E-mail

Regulamin praktyk - matematyka i matematyka z informatyką rok II

Regulamin praktyki asystenckiej studenta II roku MATEMATYKI i MATEMATYKI z INFORMATYKĄ Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej
 1. Dwutygodniową praktykę ciągłą odbywa student w szkole podstawowej lub gimnazjum we wrześniu w ilości 40 godzin.
 2. Przed rozpoczęciem praktyki student dostarcza dyrektorowi szkoły skierowanie i regulamin praktyki.
 3. Zadaniem praktyki jest:
  • Zapoznanie się z różnymi formami pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.
  • Próba stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w pracy szkolnej.
  • Wykorzystanie umiejętności i doświadczeń nauczyciela opiekuna do kształtowania własnej postawy przyszłego nauczyciela wychowawcy.
  • Sprawdzenie własnych predyspozycji do zawodu nauczyciela.
  • Pogłębienie praktycznej wiedzy o korzystaniu z podstawy programowej, standardów nauczania, dokumentacji pedagogicznej, podręczników i innych środków dydaktycznych.
 4. W czasie praktyki student powinien:
  • W pierwszym dniu praktyki zgłosić się u dyrektora i nauczyciela opiekuna celem ustalenia harmonogramu praktyki. W pierwszym tygodniu student wyłącznie hospituje lekcje (zajęcia) matematyki, ewentualnie informatyki, fizyki oraz godzinę wychowawczą.
  • Do końca pierwszego tygodnia praktyki dostarczyć kierownikowi praktyk harmonogram zajęć na drugi tydzień praktyki. W harmonogramie należy podać : adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora i nauczyciela opiekuna, datę i godzinę każdej prowadzonej i obserwowanej lekcji.
  • Dokonać hospitacji około 30 lekcji (zajęć) prowadzonych przez nauczyciela opiekuna, innych nauczycieli oraz kolegów odbywających praktykę w tej szkole.
  • Przeprowadzić około pięciu lekcji matematyki i jedną godzinę wychowawczą lub innych zajęć opiekuńczo - wychowawczych.
  • Do każdej prowadzonej lekcji przygotować się starannie na piśmie, uwzględniając otrzymane od nauczyciela opiekuna wskazówki.
  • Opracowany konspekt oddać do akceptacji nauczycielowi opiekunowi przynajmniej na dzień przed planowaną lekcją.
  • Sporządzać protokoły z prowadzonych hospitacji oraz notować uwagi wynikające z ich omówienia.
  • Aktywnie uczestniczyć w dyskusjach po przeprowadzonych i obserwowanych zajęciach.
  • Uczestniczyć w pracach nauczyciela opiekuna, takich jak: praca wychowawcy klasowego, zajęcia pozalekcyjne (koło przedmiotowe, organizacje młodzieżowe), przygotowanie środków dydaktycznych, pełnienie dyżurów w czasie przerw itp.
  • Pod kierunkiem nauczyciela opiekuna przeprowadzić kontrolę kilku zeszytów przedmiotowych.
  • Zapoznać się z biblioteką szkolną (przedmiotową).
  • W miarę możliwości uczestniczyć (za zgodą dyrektora szkoły) w obradach Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego lub innych organizacji szkolnych, zebraniu z rodzicami, zebraniu zespołu metodycznego.
  • Zrealizować otrzymane od nauczyciela Kolegium zadanie indywidualne.
  • Systematycznie prowadzić dziennik praktyki zgodnie z otrzymanym wzorem.
 5. Do wizytowania studenta w czasie praktyki upoważnieni są nauczyciele Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej.
 6. Po zakończeniu praktyki wypełniony dziennik praktyki wraz z kompletem konspektów, protokołów prowadzonych zajęć i teczką zgromadzonych materiałów student składa u kierownika praktyk w ciągu dwóch tygodni od zakończenia praktyki. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje niezaliczenie praktyki.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.