Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Inne regulaminy arrow Regulamin mieszkańca internatu Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej.
Regulamin mieszkańca internatu Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. PDF Drukuj E-mail

Regulamin Mieszkańca Internatu

Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

przyjęty przez Radę Programową Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

w dniu 19. marca 2010 roku

 

 

I Przepisy ogólne

1.          Internat jest integralną częścią Kolegium Nauczycielskiego, miejscem zamieszkania uprawnionych do tego słuchaczy. w którym wymaga się właściwego zachowania zapewniającego warunki do nauki, pracy i wypoczynku.

2.          Reprezentantem ogółu mieszkańców jest Rada Mieszkańców, która jest współgospodarzem Internatu. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do współdziałania z Radą Mieszkańców, przestrzegania jej postanowień i podporządkowania się jej decyzjom.

3.          Wszyscy mieszkańcy Internatu mają czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Mieszkańców.

4.          Sprawami administracyjnymi i gospodarczymi zarządza Kierownik Domu Studenta, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Internatu. Kierownik współpracuje z Radą Mieszkańców.

5.          Wszyscy mieszkańcy, a także osoby przebywający czasowo na terenie Internatu, zobowiązani są do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz zarządzeń władz Kolegium Nauczycielskiego regulujących zagadnienia szczegółowe.

 

 

II Przepisy porządkowe

1.          Cisza nocna w Internacie obowiązuje w godzinach - 22:00 - 6:00

2.          W godzinach 23.00-6.00 drzwi do Internatu są zamykane. W tym czasie wpuszczani mogą być tylko mieszkańcy Domu Studenta, osoby sprawujące nadzór nad nim, osoby upoważnione przez Dyrektora Kolegium, a także inne osoby po uzyskaniu zgody Kierownika internatu, a w razie jego nieobecności, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Mieszkańców lub jego Zastępcy.

3.          Przyjmowanie gości ( za zgodą współlokatorów ) może mieć miejsce:

-        w dni powszednie w godzinach 8:00- 22:00

-        w dni wolne od zajęć w godzinach 8:00 - 24:00

4.          Przedłużanie godzin pobytu gości musi być uzgodnione z pracownikiem internatu.

5.          Gość wchodzący do Internatu jest zobowiązany zostawić w portierni ważny dokument potwierdzający jego tożsamość oraz podać numer pokoju i nazwisko jego mieszkańca. Mieszkaniec Internatu ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie gościa.


6.          Nie mają wstępu na teren Internatu osoby nie będące jego mieszkańcami znajdujące się
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających oraz osoby mające zakaz wstępu z uwagi na wcześniejsze niegodne zachowanie.

7.          Administracja i obsługa obiektu przy współudziale Rady Mieszkańców mają prawo usunąć z terenu Internatu osoby nie będące mieszkańcami, które swoim zachowaniem zakłócają spokój mieszkańcom.

8.          Administracja Internatu, członkowie Rady Mieszkańców oraz osoby upoważnione przez władze Kolegium maja prawo do komisyjnego wejścia do pokoi o każdej porze.

9.          Na terenie Internatu zabrania się:

-        prowadzenia działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej, gastronomicznej z wyłączeniem działalności funkcjonujących na podstawie oddzielnych umów z Kolegium Nauczycielskim,

-        wnoszenia, używania i dystrybucji środków odurzających,

-        organizowania gier hazardowych,

-        wymiany zamków w drzwiach, dorabiania kluczy oraz udostępnia kluczy do pokoi osobom trzecim,

-        odstępowania swojego miejsca w Internacie osobom trzecim,

-        zmiany miejsca zakwaterowania bez uzgodnienia z Kierownikiem Internatu,

-        posiadania i zatrzymywania zwierząt,

-        dokonywania zmian technicznych instalacji,

-        palenia tytoniu i używania otwartego ognia w pomieszczeniach wspólnego użytku,

-        organizowania w pomieszczeniach ogólnodostępnych imprez o charakterze prywatnym bez zgody Kierownika Internatu.

 

III Zasady zakwaterowania

1.          Zakwaterowania słuchaczy dokonuje kierownik Internatu na podstawie przeprowadzonego naboru.

2.          Zakwaterowanie odbywa się w oparciu o rozdział miejsc w pokojach dokonany przez kierownika Internatu.

3.          Kwaterowanie słuchaczy, którym przyznano miejsce w Internacie na rok akademicki rozpoczyna się nie wcześniej niż w trzech ostatnich dniach roboczych, w miesiącu wrześniu, w godzinach pracy administracji (7:00 - 15:00). Za zamieszkanie w tych dniach studenci nie wnoszą opłat.

4.          Przed zakwaterowaniem słuchacz podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Mieszkańca Internatu i zarządzeniami porządkowymi oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5.          Przy zakwaterowaniu słuchacz przejmuje odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju odpowiada za nie do chwili zdania pokoju.

6.          Należność za miejsce w Domu Studenckim mieszkaniec opłaca w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, z wyjątkiem należności za miesiąc październik, którą należy uiścić w terminie do dnia 25 września.

7.          Dowód wpłaty jest podstawą do zakwaterowania, w związku z czym osoby, które uzyskały miejsce w Internacie mają obowiązek dowód wpłaty przedłożyć przy zakwaterowaniu.

8.          W przypadku przekroczenia obowiązującego terminu płatności naliczane będą ustawowe odsetki.

9.          Opłaty za zakwaterowanie wnoszone są na konto Kolegium Nauczycielskiego.

10.      Mieszkańcom zalegającym z opłatami, w następnym roku akademickim może być odmówione przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

11.      Słuchacz traci prawo do przyznanego miejsca w Domu Studenta po upływie czasu na jaki mu przydzielono miejsce a także w przypadku:

a.          niewykorzystania przyznanego miejsca przez okres 7 dni począwszy od daty uzyskania skierowania ,

b.          zalegania z opłatą za miejsce w Internacie przez okres dwóch miesięcy,

c.          cofnięcie przydziału miejsca w Internacie,

d.          rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,

e.          skreślenia z listy słuchaczy,

f.             ukończenia studiów.

12.      Utrata prawa do zamieszkania z przyczyn wymienionych w ust. a-d następuje automatycznie i obowiązek realizacji tego przepisu spoczywa na kierowniku Internatu. O ewentualnej prolongacie terminu wymienionego w ust. b decyduje Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych na pisemny, udokumentowany wniosek słuchacza.

13.      W szczególnych przypadkach, na wniosek Kierownika Internatu zaopiniowany przez Radę Mieszkańców student może zostać pozbawiony w trybie natychmiastowym miejsca w Internacie, jeżeli rażąco nie przestrzega niniejszego regulaminu, odstępuje swoje miejsce innej osobie oraz rażąco narusza zasady współżycia społecznego.

14.      Mieszkaniec, który utracił prawo do zamieszkania w Internacie zobowiązany jest do wyprowadzenia się w ciągu 7 dni. Decyzję o pozbawieniu prawa do zamieszkania w Internacie słuchacz otrzymuje na piśmie. Po upływie tego terminu Kierownik Internatu dokonuje wykwaterowania komisyjnego.

15.      Komisja, o której mowa w ust. 14 sporządza protokół z wykwaterowania.


16.      Powiadomienie o wykwaterowaniu oraz wezwanie do zapłaty należności, zostaje przesłane na adres stałego zamieszkania osoby wykwaterowanej.

17.      Przy wykwaterowaniu mieszkaniec ma obowiązek zwrócić pobrane wyposażenie, uregulować ewentualne inne zobowiązania oraz pozostawić pokój w stanie nie gorszym niż zastany

 

IV Prawa mieszkańca

1. Mieszkańcy Internatu mają prawo do:

a.          współuczestniczenia w decydowaniu o sprawach związanych z zamieszkaniem
w Internacie.

b.          kierowania do Rady Mieszkańców i administracji uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania Internatu,

c.          korzystania z przydzielonego pokoju oraz ze wszystkich pomieszczeń Internatu a także urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku,

d.          zachowania prywatności w zajmowanym pokoju,

e.          dokonania wystroju wnętrza pokoju w sposób nie powodujący zniszczeń dopuszczający możliwość przywrócenia do stanu pierwotnego,

f.            używania wniesionych do pokoju własnych urządzeń (np. sprzętu audiowizualnego, komputerowego, radiofonicznego itp.), z zastrzeżeniem, że Kolegium nie odpowiada materialnie za sprzęt,

g.          organizowania indywidualnych lub grupowych imprez kulturalno-rozrywkowych w pomieszczeniach wspólnego użytku za zgodą Rady Mieszkańców i kierownika Internatu, odpowiedzialność za przebieg imprezy ponoszą jej organizatorzy.

 

 

V Obowiązki mieszkańca

1. Mieszkańcy Internatu zobowiązani są do:

a.          przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń władz Kolegium, wewnętrznych regulaminów Kierownika Internatu i Rady Mieszkańców, oraz poleceń administracji i Rady Mieszkańców,

b.          dokonywania w obowiązującym terminie czynności kwaterunkowych
i meldunkowych

c.          pisemnego powiadomienia administracji o zamiarze wykwaterowania na 7 dni przed datą opuszczenia Internatu,

d.          uiszczenia wszelkich opłat oraz wypełnienia karty obiegowej przed wykwaterowaniem się z Internatu,

e.          terminowego wnoszenia opłat za miejsce w Internacie,

f.            utrzymania pokoi i pomieszczeń wspólnego użytku w czystości i porządku,

g.          poszanowania mienia Kolegium,

h.          przestrzegania zasad współżycia mieszkańców,

i.            przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, zwłaszcza zakazu używania w pokojach kuchenek i grzejników elektrycznych - gotowanie może odbywać się wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach,

j.            pozostawiania kluczy w portierni przy opuszczaniu Domu Studenta,

k.          zgłaszanie pracownikom administracji zauważonych awarii lub usterek sprzętu,

l.            informowania pracowników administracji, Radę Mieszkańców o zauważonych przypadkach rażącego naruszenia niniejszego regulaminu,

m.        usunięcia na własny koszt szkody powstałej z winy mieszkańca lub jego gości.

n.          przestrzegania zakazu gier hazardowych, przyjęć alkoholowych na terenie Domu Studenta, używania narkotyków i środków odurzających. Winni naruszenia tego zakazu (organizatorzy i uczestnicy) mogą być zawieszeni w prawach słuchacza i usuwani z Domu Studenta. Wszystkie wykroczenia dokonane pod wpływem alkoholu lub narkotyków i środków odurzających będą karane ze szczególną ostrością. W przypadku naruszenia przepisów prawa pracownicy internatu mogą wezwać organa państwowe.

 

VII Przepisy końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2010 roku.

2.      W sprawach nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Kierownik Internatu. Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych regulaminem jest Dyrektor Kolegium.

3.      Traci moc Regulamin Mieszkańca Internatu Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej z dnia 15 września 2001 roku.

 

 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.