Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Inne regulaminy arrow Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową
Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Dorota Siwor   
Thursday, 09 March 2006

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową

w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej

1. Organizatorem konkursu jest Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.

2. Konkurs przeprowadzany jest równolegle na wszystkich specjalnościach.

3. W konkursie może wziąć udział praca napisana przez studenta III roku w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej.

4. Praca powinna być zgłoszona do konkursu u przewodniczącego jury oraz złożona w sekretariacie KN do 15 czerwca.

5. Pracę na konkurs kwalifikuje promotor lub recenzent. Osoba zgłaszająca powinna dołączyć krótkie uzasadnienie (recenzję).

6. Jury:

a) Czteroosobowe jury jest powoływane przez dyrektora kolegium i opiekuna naukowego odrębnie dla każdej specjalności.

b) Praca jest oceniana przynajmniej przez dwóch członków jury.

c) Promotor nie może wchodzić w skład zespołu oceniającego pracę pisaną pod jego kierunkiem (choć może być członkiem jury).

d) Od decyzji jury nie można się odwoływać.

7. Kryteria oceny zostają ustalone odrębnie dla każdej specjalności i przedstawiają się w sposób następujący:

  •  Język polski:

a) Nowe, ciekawe ujęcie tematu lub istotny wkład w stan badań (nowe interpretacje utworów i zjawisk literackich oraz językoznawczych, poprawność metodologiczna – logiczność wywodu, orientacja w procesie historycznoliterackim i w problematyce językoznawczej, znajomość kontekstu kulturowego).

b) Wykorzystanie bibliografii podmiotowej i przedmiotowej.

c) Poprawność językowa (stylistyczna, interpunkcyjna, ortograficzna).

d) Przejrzystość i funkcjonalność budowy (czytelny i logiczny podział na rozdziały).

e) Warsztat naukowy (poprawnie skonstruowana bibliografia i przypisy; umiejętność cytowania i przetwarzania źródeł etc.).

  •  Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika:

a) Nowe, ciekawe ujęcie tematu lub istotny wkład w stan badań.

b) Walor utylitarny pracy – przydatność podjętej tematyki dla tzw. praktyki pedagogicznej.

c) Znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej wykorzystania.

d) Logiczna, przejrzysta i adekwatna do podjętego tematu struktura pracy.

e) Poprawność językowa (stylistyczna, interpunkcyjna, ortograficzna).

f) Warsztat naukowy (poprawność metodologiczna; prawidłowo skonstruowana bibliografia i przypisy; umiejętność cytowania i przetwarzania źródeł; adekwatny i czytelny sposób prezentacji uzyskanych wyników; przejrzystość graficzna).

  •  Resocjalizacja z elementami profilaktyki:

 
a) Poprawność zastosowania wybranych metod badawczych i analizy uzyskanych wyników.

b) Umiejętność zbierania materiałów, wykonywania badań, korzystania z literatury oraz opracowywania i przedstawiania na piśmie swoich przemyśleń i wywodów.

c) Opanowanie umiejętności badawczych i naukowego ujmowania tematu.

d) Poprawność rozumowania autora i poziomu jego wiedzy, poprawność naukowa i metodologiczna, przejrzystość struktury, ciągłość linii przewodniej, prostota wyrażania myśli, sposób wysławiania się.

e) Samodzielność, pomysłowość i kreatywność autora pracy.

f) Walory naukowe, poznawcze i praktyczne uzyskanych wyników.

g) Zastosowanie praktyczne pracy.

  •  Matematyka z informatyką:

 
a) Zakres treści merytorycznych zawartych w pracy oraz wykorzystanych do prezentacji, narzędzi i pojęć matematycznych;

b) Sposób i atrakcyjność prezentacji w przypadku prac wykonanych za pomocą narzędzi informatycznych i ocena przydatności oraz stopnia opanowania wykorzystanych tychże narzędzi informatycznych;

c) Zgodność wykorzystanych treści i narzędzi z prawem, w szczególności z prawem autorskim (ochrona praw autorskich);

d) Stopień przydatności dydaktycznej, w szczególności szerokość możliwości wykorzystania pracy przez nauczycieli i uczniów oraz możliwość umieszczenia pracy w sieci;

e) Zamieszczenie odpowiednio dobranych zadań, sprawdzianów i testów do samodzielnego wykonania czytelnika ( użytkownika ) pracy;

f) W przypadku gier matematycznych możliwość ich samodzielnego wykonania przez użytkownika;

g) Zamieszczenie w pracy interaktywnych ( ewentualnych ) podpowiedzi pomagających wykonać zadania opisane w punktach e i f.

  • Matematyka:

a) Umiejętność samodzielnej pracy z tekstem matematycznym.

b) Umiejętność korzystania z różnych pozycji literaturowych - również w języku obcym - przy opracowywaniu tematu.

c) Samodzielne formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z tematem pracy.

d) W pracach dydaktycznych - przygotowanie, przeprowadzenie i krytyczna analiza eksperymentu dydaktycznego.

e) W pracach dydaktycznych - poprawne merytorycznie kojarzenie zagadnień matematyki szkolnej i matematyki wyższej.

f) Poprawne redagowanie tekstu pracy.

8. Rozstrzygnięcie konkursu następuje do połowy lipca.

9. Nagrody:

a) Jury przyznaje nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla każdej specjalności oddzielnie.

b) W wyjątkowych przypadkach można przyznać nagrody ex-aequo.

c) Nagrody dla zwycięzców funduje dyrekcja KN.

d) Dodatkową formą nagrody może być propozycja opublikowania części pracy.

10. Jury może wnioskować do Dyrekcji Kolegium Nauczycielskiego o nagrodzenie (poza konkursem) promotorów prac, którym przyznano I miejsce.

 

Zmieniony ( Thursday, 16 March 2006 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.