Top Module Empty
Pomiar dydaktyczny PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

POMIAR DYDAKTYCZNY

SPECJALNOŚĆ

Język polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem

WYMIAR ZAJĘĆ

26 godziny

ROK (SEMESTR)

III rok/II semestr
 

UWAGI WSTĘPNE

 

Pomiar dydaktyczny pełni w procesie kształcenia nauczycieli funkcję wspomagającą
w przygotowaniu do podjęcia i kontynuacji pracy zawodowej w oświacie na stanowisku nauczyciela.

Podstawę do opracowania programu i jego realizacji stanowią:

- teoria pomiaru dydaktycznego,

- założenia reformy systemu edukacji,

- akty prawne (ustawy i rozporządzenia) dotyczące oświaty.

Punktem wyjścia do opracowania programu nauczania było ustalenie kompetencji nauczyciela jako przyszłego pracownika oświaty, jego rozwoju i awansu zawodowego,
a także odpowiedzialnego za dzieci i młodzież w placówce oświatowej.

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Słuchacz jako przyszły nauczyciel:

- zna i umie korzystać z podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty,

- zna zasady tworzenia podstawowych dokumentów szkolnych,

- zna procedury oceny pracy nauczyciela,

- zna i umie planować proces dydaktycznego,

- potrafi opracować przedmiotowy system oceniania,

- potrafi konstruować testy oparte o zasady pomiaru dydaktycznego,

- zna zasady oceniania zewnętrznego na różnych etapach kształcenia.

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

WYKŁADY I ĆWICZENIA

 1. Wprowadzenie do założeń kształcenia uczniów po reformie systemu edukacji
  w Polsce w aspekcie koncepcji oceniania

- konstruktywizm i behawioryzm – filozoficzne i psychologiczne podstawy

 1. Planowanie procesu dydaktycznego a programy nauczania

- podstawa programowa, programy nauczania

- cele, zadania szkoły i nauczyciela, treści kształcenia, osiągnięcia.

 1. System oceniania zewnętrznego

- sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny

 1. Wewątrzszkolny system oceniania

- wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania,

- wymagania programowe a wymagania edukacyjne,

- kryteria i normy,

- nauczycielskie systemy oceniania.

 1. Standardy wymagań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
 2. Operacjonalizacja celów kształcenia

- taksonomia celów,

- cele operacyjne i ogólne,

- materiał kształcenia,

- wymagania programowe.

 1. Tworzenie koncepcji testu

- ewaluacja osiągnięć dydaktycznych,

- hospitacje, w tym hospitacja diagnozująca,

- pomiar różnicujący,

- pomiar sprawdzający,

- rodzaje testów, testy wielostopniowe

- plan testu, kartoteka czynności.

 1. Typologia zadań pomiarowych, konstruowanie narzędzi pomiarowych
 2. Metodologia pomiaru – organizacja testowania

- przygotowanie testowania, instrukcja testowania,

- testowanie praktyczne (np. metoda projektu) i z wyposażeniem,

- standaryzacja narzędzi pomiarowych.

 1. Analiza i ocena zadań

- analiza ilościowa zadań,

- frakcja opuszczeń,

- moc różnicująca zadania,

- proces analizy zadań.

 1. Analiza jakościowa i ilościowa testu
 2. Opracowanie raportu z przeprowadzonego pomiaru
 3. Wykorzystanie wyników pomiaru

- pomiar osiągnięć uczniów.

 1. Ocenianie osiągnięć uczniów
 2. Ewaluacja nauczycielskiego systemu oceniania
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Nauczanie ma na celu wspieranie rozwoju studenta oraz przygotowanie do pracy
w zawodzie nauczyciela. W procesie nauczania – uczenia się aktywną stroną ma być student. Nauczyciel powinien przede wszystkim być organizatorem działalności uczniów. Powinien stwarzać takie sytuacje dydaktyczne, które zachęcą do nauki, zainteresują przedmiotem
i przygotują do pracy zawodowej. Wiadomości i umiejętności studentów zdobyte w czasie ich aktywnej działalności są o wiele trwalsze niż bierne przyswajanie wiedzy. Dlatego działalność nauczyciela powinna być skierowana na wzbudzaniu motywacji do nauki
i sterowanie procesem dydaktycznym, by studenci mogli samodzielnie odkrywać wiedzę
i nabywać umiejętności. W toku zajęć dydaktycznych równie ważne jest kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych m.in. komunikacyjnych, z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, metodycznych i dydaktycznych, psychologicznych
i pedagogicznych.

Proponowane metody i formy pracy:

a.       wykład,

b.      ćwiczenia – metoda projektu i metoda WebQuest’u

 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METOD OCENY
 Założone osiągnięcia studenta:
 • samodzielnie analizuje akty prawne;
 • samodzielnie tworzy wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania,
 • zna zasady oceniania zewnętrznego,
 • samodzielnie tworzy testy sprawdzające i różnicujące,
 • posługuje się metodą WebQuest’u  wykorzystują wiedzę i umiejętności z zakresu pomiaru dydaktycznego.

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu „Pomiar dydaktyczny” stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, prace pisemne, praca projektowa). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metody WebQuest’u. 

 
ZAŁOŻEŃ DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:
 

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, wykorzystującego ideę uczenia się zespołowego i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

LITERATURA

 

1. Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku z póź. zmianami

2. Ustawa Karta nauczyciela z 1982 roku z póź. Zmianami

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 165)

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) z póź. zmianami

5. Rozporządzenie MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli z dnia 3 sierpnia 2000 roku z póź. zmianami

6. Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli

7. Niemierko B., 1999a, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki,  WSiP, Warszawa.

8. Niemierko B., 1999b, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa.

9. Niemierko B., 2002, Ocenianie szkolne bez tajemni,. WSiP, Warszawa.

10.  Ochenduszko J. 1997, Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela, WOM, Bydgoszcz.

11.  Okoń W., 1999, Wszystko o wychowani,. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

12.  Szaleniec H., 2004,  Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, WSIP, Warszawa

13.  Szaleniec H., 2004,  Jak komunikować uczniom wyniki egzaminów, WSIP, Warszawa

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.