Top Module Empty
Literatura staropolska PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007
PROGRAM
PRZEDMIOTLiteratura staropolska
SPECJALNOŚĆJęzyk polski z informacją naukową i bibliotekoznawstwem
WYMIAR ZAJĘĆ60 godz. wykładu60 godz. ćwiczeń
ROK (SEMESTR)I (sem. 1 i 2)
  
CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIAUzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy historycznoliterackiej dotyczącej literatury polskiego średniowiecza, renesansu i baroku, z uwzględnieniem tradycji europejskiej i szeroko rozumianych kontekstów kulturowych; położenie nacisku na związki między literaturą i kulturą; uczynienie punktem odniesienia istotnego składnika dyskursu współczesnej humanistyki, czyli historyczności pojmowanej jako zasadniczy element wszystkich zjawisk społecznych i kulturowych; włączenie w ramy wykładu wiedzy o arcydziełach literatury europejskiej; uwzględnienie elementów poetyki historycznej właściwych kolejnym epokom i prądom literackim; odwołanie się do wybranych zagadnień antropologii kulturowej.
 
MATERIAŁ NAUCZANIA1. Starożytność grecka i biblijna, elementy wiedzy o kulturze hellenistycznej Bliskiego Wschodu;2. Elementy teorii mitu, epos i tragedia grecka;3. Średniowiecze w Europie: kształtowanie się podstaw cywilizacji zachodniej;4. Polskie średniowiecze w kontekście literatury i kultury europejskiej;5. Średniowieczne zabytki piśmiennictwa polskiego; główne motywy literackie; zagadnienia językowe; typowe elementy poetyki;6. Znaczenie i geneza pojęć: renesans, humanizm, reformacja;7. Wybitni twórcy renesansu polskiego i europejskiego i ich dzieła; główne gatunki literackie polskiego renesansu; prądy, style kształtowania się liryki nowożytnej (Kochanowski); typowe elementy poetyki renesansowej;8. Geneza i charakter baroku polskiego w kontekście literatury i kultury europejskiej; kulturowe i historyczne podłoże; główne nurty, motywy i dominanty stylistyczne; wybitni przedstawiciele i ich dzieła; typowe elementy poetyki barokowej;9. Specyfika polskiego baroku: sarmatyzm w kulturze i literaturze;10. Dziedzictwo literatury europejskiej: kontynuacje i nawiązania.
 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCHWykładĆwiczenia (heureza, dyskusja, praca z tekstem, elementy wykładu)
 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENYOpanowanie podstawowej wiedzy historycznoliterackiej na temat literatury staropolskiej; zaznajomienie się z wybranymi tekstami staropolskimi (lista lektur); napisanie analitycznej pracy historycznoliterackiej.Kryteria oceny pracy studenta(ćwiczenia): kolokwium zaliczeniowe (sem. 1); semestralna praca pisemna (sem. 2); aktywność w czasie zajęć.Kryteria oceny pracy studenta (wykład): egzamin końcowy w formie ustnej.
 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMURealizowany program zajęć zaznajamia studentów z wybranymi pozycjami literatury starożytnej oraz literatury polskiej i europejskiej okresu średniowiecza, renesansu i baroku; kształtuje  umiejętności interpretacji i odnoszenia analizowanych utworów, poprzez kontynuacje i nawiązania, do literatury późniejszych epok. Jest to pierwszy etap kształtowania u studentów pewnej bazy zarówno informacyjnej jak i warsztatowej niezbędnej w przyszłym zawodzie nauczyciela.
 
LITERATURA J. Sokolski, Literatura staropolska, Wrocław 1999.Literatura staropolska w kontekście europejskim (związki i analogie), red. T. Michałowska, J. Ślaski, Wrocław 1977.T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1997.J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1996.Cz. Hernas, Barok, Warszawa 1998.Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990.D. Rott, R. Sadło, P. Wilczek, Literatura staropolska (średniowiecze, renesans, barok). Informator bibliograficzny dla studentów filologii polskiej, Katowice 1997.
      
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.