Top Module Empty
POMIAR DYDAKTYCZNY PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

POMIAR DYDAKTYCZNY

SPECJALNO??

Matematyka z Informatyk? studia dzienne

WYMIAR ZAJ??

15 godzin

ROK (SEMESTR)

I rok/II semestr
 

UWAGI WST?PNE

 

Pomiar dydaktyczny pe?ni w procesie kszta?cenia nauczycieli funkcj? wspomagaj?c?
w przygotowaniu do podj?cia i kontynuacji pracy zawodowej w o?wiacie na stanowisku nauczyciela.

Podstaw? do opracowania programu i jego realizacji stanowi?:

- teoria pomiaru dydaktycznego,

- za?o?enia reformy systemu edukacji,

- akty prawne (ustawy i rozporz?dzenia) dotycz?ce o?wiaty.

Punktem wyj?cia do opracowania programu nauczania by?o ustalenie kompetencji nauczyciela jako przysz?ego pracownika o?wiaty, jego rozwoju i awansu zawodowego,
a tak?e odpowiedzialnego za dzieci i m?odzie? w placówce o?wiatowej.

 

CELE KSZTA?CENIA

 

S?uchacz jako przysz?y nauczyciel:

- zna i umie korzysta? z podstawowych aktów prawnych dotycz?cych o?wiaty,

- zna zasady tworzenia podstawowych dokumentów szkolnych,

- zna procedury oceny pracy nauczyciela,

- zna i umie planowa? proces dydaktycznego,

- potrafi opracowa? przedmiotowy system oceniania,

- potrafi konstruowa? testy oparte o zasady pomiaru dydaktycznego,

- zna zasady oceniania zewn?trznego na ró?nych etapach kszta?cenia.

 

MATERIA? NAUCZANIA

 
 1. Wprowadzenie do za?o?e? kszta?cenia uczniów po reformie systemu edukacji
  w Polsce w aspekcie koncepcji oceniania

- konstruktywizm i behawioryzm – filozoficzne i psychologiczne podstawy

 1. Planowanie procesu dydaktycznego a programy nauczania

- podstawa programowa, programy nauczania

- cele, zadania szko?y i nauczyciela, tre?ci kszta?cenia, osi?gni?cia.

 1. System oceniania zewn?trznego

- sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny

 1. Wew?trzszkolny system oceniania

- wewn?trzszkolny i przedmiotowy system oceniania,

- wymagania programowe a wymagania edukacyjne,

- kryteria i normy,

- nauczycielskie systemy oceniania.

 1. Standardy wymaga? dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjalnych
 2. Operacjonalizacja celów kszta?cenia

- taksonomia celów,

- cele operacyjne i ogólne,

- materia? kszta?cenia,

- wymagania programowe.

 1. Tworzenie koncepcji testu

- ewaluacja osi?gni?? dydaktycznych,

- hospitacje, w tym hospitacja diagnozuj?ca,

- pomiar ró?nicuj?cy,

- pomiar sprawdzaj?cy,

- rodzaje testów, testy wielostopniowe

- plan testu, kartoteka czynno?ci.

 1. Typologia zada? pomiarowych, konstruowanie narz?dzi pomiarowych
 2. Metodologia pomiaru – organizacja testowania

- przygotowanie testowania, instrukcja testowania,

- testowanie praktyczne (np. metoda projektu) i z wyposa?eniem,

- standaryzacja narz?dzi pomiarowych.

 1. Analiza i ocena zada?

- analiza ilo?ciowa zada?,

- frakcja opuszcze?,

- moc ró?nicuj?ca zadania,

- proces analizy zada?.

 1. Analiza jako?ciowa i ilo?ciowa testu
 2. Opracowanie raportu z przeprowadzonego pomiaru
 3. Wykorzystanie wyników pomiaru

- pomiar osi?gni?? uczniów.

 1. Ocenianie osi?gni?? uczniów.
 2. Ewaluacja nauczycielskiego systemu oceniania.
 

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Nauczanie ma na celu wspieranie rozwoju studenta oraz przygotowanie do pracy
w zawodzie nauczyciela. W procesie nauczania – uczenia si? aktywn? stron? ma by? student. Nauczyciel powinien przede wszystkim by? organizatorem dzia?alno?ci uczniów. Powinien stwarza? takie sytuacje dydaktyczne, które zach?c? do nauki, zainteresuj? przedmiotem
i przygotuj? do pracy zawodowej. Wiadomo?ci i umiej?tno?ci studentów zdobyte w czasie ich aktywnej dzia?alno?ci s? o wiele trwalsze ni? bierne przyswajanie wiedzy. Dlatego dzia?alno?? nauczyciela powinna by? skierowana na wzbudzaniu motywacji do nauki
i sterowanie procesem dydaktycznym, by studenci mogli samodzielnie odkrywa? wiedz?
i nabywa? umiej?tno?ci. W toku zaj?? dydaktycznych równie wa?ne jest kszta?cenie umiej?tno?ci ponadprzedmiotowych m.in. komunikacyjnych, z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, metodycznych i dydaktycznych, psychologicznych
i pedagogicznych.

Proponowane metody i formy pracy:

a.       wyk?ad,

b.      ?wiczenia – metoda projektu i metoda WebQuest’u.

 
ZA?O?ONE OSI?GNI?CIA I METOD OCENY
 Za?o?one osi?gni?cia studenta:
 • samodzielnie analizuje akty prawne;
 • samodzielnie tworzy wewn?trzszkolny i przedmiotowy system oceniania,
 • zna zasady oceniania zewn?trznego,
 • samodzielnie tworzy testy sprawdzaj?ce i ró?nicuj?ce,
 • pos?uguje si? metod? WebQuest’u  wykorzystuj? wiedz? i umiej?tno?ci z zakresu pomiaru dydaktycznego.

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu „Pomiar dydaktyczny” stosuje si? ocenianie wspieraj?ce oraz ocenianie sumuj?ce wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywno?? na zaj?ciach, prace pisemne, praca projektowa). Szczególny nacisk k?adzie si? na wykorzystanie metody WebQuest’u. 

 
ZA?O?E? DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:
 

Opracowany program jest oparty na za?o?eniach konstruktywizmu, wykorzystuj?cego ide? uczenia si? zespo?owego i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiej?tno?ci.

 

LITERATURA

 

1.Ustawa o systemie o?wiaty z 1991 roku z pó?. Zmianami.

2. Ustawa Karta nauczyciela z 1982 roku z pó?. Zmianami.

3. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 stycznia 2005 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó?. (Dz.U. z 2005r. Nr 19, poz. 165)

4. Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s?uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko?ach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046) z pó?. zmianami

5. Rozporz?dzenie MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli z dnia 3 sierpnia 2000 roku z pó?. zmianami

6. Rozporz?dzenie MEN w sprawie szczegó?owych zasad i kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli

7. Niemierko B., 1999a, Mi?dzy ocen? szkoln? a dydaktyk?. Bli?ej dydaktyki,  WSiP, Warszawa.

8. Niemierko B., 1999b, Pomiar wyników kszta?cenia, WSiP, Warszawa.

9. Niemierko B., 2002, Ocenianie szkolne bez tajemni,. WSiP, Warszawa.

10.  Ochenduszko J. 1997, Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela, WOM, Bydgoszcz.

11.  Oko? W., 1999, Wszystko o wychowani,. Wydawnictwo Akademickie „?ak”, Warszawa

12.  Szaleniec H., 2004,  Jak wykorzysta? wyniki egzaminów zewn?trznych, WSIP, Warszawa

13.  Szaleniec H., 2004,  Jak komunikowa? uczniom wyniki egzaminów, WSIP, Warszawa

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzy?cy

Wojewdztwo ?l?skie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2015 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.