Top Module Empty
Pedagogika resocjalizacyjna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
IV/1
PRZEDMIOT Pedagogika resocjalizacyjna
SPECJALNO?? Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJ?? 120 godzin (60 godzin wyk?ad, 60 godzin ?wicze?) - egzamin
ROK (SEMESTR) Rok I - (I i II) 

 CELE KSZTA?CENIA:    

Pedagogika resocjalizacyjna wchodzi w zakres zasadniczego bloku kszta?cenia. Zdobyte wiadomo?ci z tego zakresu daj? podstaw? do pracy zawodowej w ró?nych placówkach wychowania resocjalizacyjnego (instytucjach zamkni?tych i w ?rodowiskach naturalnych) oraz s? koniecznym warunkiem kontynuacji kszta?cenia na poziomie studiów magisterskich.Merytoryczne cele kszta?cenia obejmuj?:

 1. gruntowne zapoznanie z teoretyczn? wiedz? o uwarunkowaniach spo?ecznego niedostosowania dzieci, m?odzie?y i osób doros?ych
 2. poznanie ca?okszta?tu psychospo?ecznych mechanizmów prowadz?cych do dewiacji zachowa? (g?ównie przest?pczych)

zapoznanie studentów z naukowymi teoriami wspó?czesnych systemów resocjalizacyjnych a w szczególno?ci z zasadami i metodami oraz organizacj? procesu resocjalizacji jednostek i grup. 

 

MATERIA? NAUCZANIA:Tre?ci programowe:

1. Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk pedagogicznych. Metodologiczna swoisto??, przedmiot i metody bada?. Teoretyczny i praktyczny charakter.

?wiczenia: Poj?cie nauki, kryteria naukowo?ci, zwi?zek pedagogiki resocjalizacyjnej z dyscyplinami psychologicznymi, socjologicznymi i pedagogik? (specjaln?).

2. Aksjologiczne podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej. Kierunek i „granice” resocjalizacji.

?wiczenia: Zwi?zek praktyki resocjalizacyjnej z wychowaniem ogólnym, z instytucjami i s?u?bami spo?ecznymi.

3. Teoria uczenia si? a proces kszta?towania si? aspo?ecznych postaw, zaburze? osobowo?ci  i dewiacyjnych zachowa?.

?wiczenia: Prawa uczenia si? a nabywanie postaw aspo?ecznych.

4. Wyja?nienie procesu resocjalizacji w ?wietle teorii uczenia si?.

?wiczenia: Kara i nagroda w resocjalizacji.

5. Spo?eczna teoria uczenia si? a proces patologizacji zachowania i resocjalizacji.

?wiczenia: Karz?ce i nagradzaj?ce sytuacje w rodzinie, szkole, ?rodowisku rówie?niczym.

6. Deprywacja potrzeb a proces patologizacji. Zagadnienie konfliktu wewn?trznego, dezorganizacji pozytywnej i kompensacji.

?wiczenia: Organizacja, klimat spo?eczny zak?adu resocjalizacyjnego, struktura programów    a efekty resocjalizacji.

7. Rozwój i zaburzenia standardów ewaluatywnych a zachowania dewiacyjne.

?wiczenia: Analiza koncepcji rozwoju moralnego wg Piageta i Kholberga – zagadnienie teorii autonomii moralnej w resocjalizacji.

8. Proces i zasady wychowania resocjalizacyjnego.

?wiczenia: Resocjalizacja w warunkach zak?adu zamkni?tego i w ?rodowisku otwartym.

9. Metody wychowania resocjalizacyjnego.

?wiczenia: Karanie i nagradzanie wychowawcze w resocjalizacji.

10. Systemy resocjalizacji w warunkach zak?adowych:

a) system dyscyplinarno-izolacyjny,

b) system progresywny,

c) system socjopedagogiczny.

?wiczenia: Zagadnienie „drugiego ?ycia” w placówkach resocjalizacyjnych.

11. Systemy resocjalizacyjne w warunkach zak?adowych (ci?g dalszy):

a) system homogeniczny,

b) system indywidualny,

c) system eklektyczny.

?wiczenia: Diagnoza, selekcja i indywidualne potrzeby wychowanków.

12. Krytyka resocjalizacji w tradycyjnym zak?adzie zamkni?tym.

?wiczenia: Poziomy krytyki kary pozbawienia wolno?ci i resocjalizacji zak?adowej.

13. Sytuacje anomijne i zagadnienie pozornej resocjalizacji.

?wiczenia: Przejawy i przezwyci??anie podkultury wi?ziennej.

14. Zagadnienie opieki postpenitencjarnej.

?wiczenia: Przygotowanie wychowanka do warunków wolno?ciowych.

15. Rola kontaktów spo?ecznych w przezwyci??aniu deprywacji zak?adowej.

?wiczenia: Formy i organizacja kontaktów ze ?rodowiskiem zewn?trznym.

16. Wspó?czesne tendencje w polityce penitencjarnej.

?wiczenia: Analiza zmian w przepisach regulaminowych.

17. Nauczanie ogólne i przysposobienie do zawodu.

?wiczenia: Programy, metody nauczania. Zagadnienie kontroli i oceny wyników nauczania.

18. Potrzeby spo?eczne i humanizacja ?ycia jako inspiracja opieki i resocjalizacji. Pierwsze zak?ady, rozwój systemu izolacyjnego i progresywnego.

?wiczenia: Analiza wybranych koncepcji i rozwi?za? praktycznych w resocjalizacji.

19. Ukszta?towanie si? nowo?ytnego systemu wi?ziennego i jego krytyka.

?wiczenia: Analiza ?róde? i tekstów.

20. Systemy resocjalizacji m?odzie?y. System oparty na wzorach ?ycia rodzinnego.

?wiczenia: Analiza opracowa? dotycz?cych systemów rodzinnych i opieku?czych.

21. Republiki m?odzie?owe – idea samorz?dno?ci i odpowiedzialno?ci w systemie resocjalizacji.

?wiczenia: Republiki ameryka?skie i w?oskie.

22. Idee resocjalizacji w wychowawczych systemach XX wieku, specjalizacja teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

?wiczenia: System pedagogiczny J. Korczaka. Dzia?alno?? towarzystw i organizacji spo?ecznych.

23. Intelektualne ?ród?a wspó?czesnej my?li resocjalizacyjnej. Hormizm i jego wp?yw na resocjalizacj?.

?wiczenia: Analiza wybranych prac monograficznych dotycz?cych najs?ynniejszych polskich zak?adów resocjalizacyjnych.

24. Psychodynamiczne koncepcje resocjalizacji.

?wiczenia: Zastosowanie psychoanalizy do resocjalizacji indywidualnej i grupowej.

25. Koncepcje behawiorystyczne – za?o?enia, proces i efektywno??.

?wiczenia: Zasady „ekonomii punktowej” w resocjalizacji.

26. Wspó?czesne rozwi?zania ameryka?skie w zakresie resocjalizacji nieletnich.

?wiczenia: Profilowanie i specjalizacja zak?adów resocjalizacyjnych.

27. Istota i miejsce terapii w resocjalizacji – za?o?enia teoretyczne i skuteczno??.

?wiczenia: Rodzaje psychoterapii (psychoanalityczna, behawioralna, kognitywna, egzystencjalna itp.).

28. Zró?nicowane podej?cie w resocjalizacji. Koncepcja H. Quay’a,  I level Classification.

?wiczenia: Diagnoza niedostosowania i jej wykorzystanie dla celów resocjalizacji.

29. Miejsce kurateli w resocjalizacji. Istota, rodzaje, metody.

?wiczenia: Praca kuratora s?dowego z ró?nymi kategoriami jednostek.

30. Pomiar i ocena rezultatów resocjalizacji. Recydywa oraz resocjalizacji „absolutna i pozorna”.

?wiczenia: Analiza metod i narz?dzi pomiaru. Dokumenty i ich interpretacja. 

 

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Podczas zaj?? stosowane s? wszystkie formy organizacji pracy s?uchaczy (zbiorowa, grupowa, indywidualna). Najcz?stsz? form? na ?wiczeniach jest praca w grupach oraz praca indywidualna sfinalizowana przedstawieniem swoich dokona? na forum grupy.Metody pracy to:- s?owne: wyk?ad, dyskusja dydaktyczna metoda projektów, studium przypadków, praca z materia?em ?ród?owym, gry dydaktyczne i symulacyjne.- stosowanie metod aktywizacyjnych i interaktywnych (z wykorzystaniem ró?norodnych technik). - wykorzystanie cyklu uczenia si? przez do?wiadczenie – odwo?anie si? do dotychczasowych do?wiadcze?, potrzeb i zainteresowa? studentów. Stworzenie atmosfery sprzyjaj?cej i satysfakcji z wysi?ków, samodzielno?ci i swobody w prezentowaniu tematów dra?liwych lub kontrowersyjnych oraz wspó?dzia?aniu w grupie. 

 

ZA?O?ONE OSI?GNI?CIA I METODY OCENY:

- Studenci powinni na podstawie zaj?? oraz studiowania literatury przedmiotu zrozumie? specyfik? pedagogiki resocjalizacyjnej; pozna? cele pracy resocjalizacyjnej, zna? zasady wychowania resocjalizuj?cego, metody i formy pracy i umiej?tnie je wykorzystywa? w projektach swych dzia?a?. Nacisk po?o?ony jest na kszta?towanie postaw prozawodowych i deontologiczn? stron? zawodu. Stosowana jest ewaluacja pracy, bie??ca kontrola osi?gni?? studentów, panele dyskusyjne, omawianie i kontrola projektów zaj??, egzamin.- Studenci potrafi? operowa? ze zrozumieniem podstawow? terminologi? stosowan? w pedagogice resocjalizacyjnej i diagnostyce. 

- Studenci powinni naby? umiej?tno?ci w zakresie:

a/.  diagnozowania stanu i formy niedostosowania spo?ecznego oraz okre?la? poziom ryzyka dzieci i m?odzie?y,

b/. projektowania dzia?alno?ci resocjalizacyjnej i profilaktycznej w skali jednostki i ma?ej grupy,

c/. doboru i stosowania metod wychowawczych zw?aszcza: zawieranie kontraktu, rozmowy indywidualnej, karania i nagradzania, przekonywania, dyskusji, negocjacji wychowawczych, mediacji wychowawczej,

d/. wykorzystywania swoich mocnych stron w procesie wychowania takich jak: w?asne zainteresowania, swoje mocne strony osobowo?ci, specyficzne umiej?tno?ci itd.,

e/. oceniania efektów w?asnej pracy.

- Ocenie podlega frekwencja, aktywno?? przejawiana podczas ?wicze? oraz sposób przedstawiania wybranego przez studentów zagadnienia i prace kontrolne.

- Ocena pracy studenta ma miejsce na ka?dych ?wiczeniach (pod wzgl?dem przygotowania si? do ?wicze? i aktywno?ci w zaj?ciach); cyklicznie (jednokrotnie lub dwukrotnie w trakcie semestru); w formie pisemnego kolokwium, a tak?e w sytuacji samodzielnej pisemnej pracy studenta (esej na wybrany temat).

Cz??? wyk?adowa kursu zako?czona jest egzaminem ustnym. 

 

ZA?O?ENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

- Program nawi?zuje do humanistycznego podej?cia w ich projektowaniu. Odwo?uje si? wi?c do pragmatyzmu i fenomenologii, gdzie wiedza traktowana jest jako proces ci?g?ej zmiany a uczenie si? rozwi?zywaniem problemów, gdzie student jest badaczem, a nauczyciel osob? wspomagaj?c? proces jego poznania i autokreacji zawodowej.- W nauczaniu nale?y zwraca? uwag? na wyrabianie sprawno?ci s?u??cych do samodzielnego zdobywania wiadomo?ci (formalizm dydaktyczny). Z zasad nauczania wyró?ni? zasad? pogl?dowo?ci i aktywizacji. Efektem ka?dych zaj?? powinno by? nabycie przez studenta odpowiednich umiej?tno?ci wykorzystania zdobytych wiadomo?ci w praktyce.- Koncepcja wielostronnego kszta?cenia realizowana w oparciu o cztery strategie uczenia si? z uwzgl?dnieniem zasad dydaktycznych, typów uczniów oraz stosowania bod?ców do wszystkich zmys?ów ucz?cych si?. 

 

LITERATURA:Wa?niejsze pozycje literatury:(do wyboru przez prowadz?cego zaj?cia)
 1. Ciosek M.: Cz?owiek w obliczu izolacji wi?ziennej. Gda?sk 1996
 2. Czapów Cz.: Wychowanie resocjalizuj?ce. Warszawa 1978
 3. Czapów Cz. Jedlewski St.: Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971
 4. Jarosz E.: Przemoc wobec dzieci. Reakcje ?rodowisk szkolnych. Katowice 1998
 5. Kaczy?ska W. (red.): Czes?aw Czapów 1925-1980. ?wiadectwo trzech pokole?.  Warszawa 2003
 6. Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991
 7. Kalinowski M., Pe?ka M.: Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich. WSPS Warszawa 1996
 8. Konopczy?ski M.: Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i m?odzie?y. Warszawa 1996
 9. Kozaczuk F., Radocho?ski M:. (red.) Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej     i patologii spo?ecznej. Rzeszów 2000
 10. Niehoff D.: Biologia przemocy, Pozna? 2001
 11. Olszewska-Baka G.: Dzieci ulicy. Problemy, profilaktyka i resocjalizacja. Bia?ystok 2000
 12. Pytka L.: Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2001
 13. Pytka L.: Raport o stanie wdra?ania reformy resocjalizacji w zak?adach poprawczych. Warszawa 1998
 14. Pytka L.: Teoretyczne problemy diagnozy w wychowaniu resocjalizuj?cym. Warszawa 1986
 15. Pospiszyl K.: Psychopatia. Przyczyny, przejawy i sposoby resocjalizacji antysocjalno?ci. Warszawa 2000
 16. Pospiszyl K.: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przyk?ady programów oddzia?ywa?. Warszawa 2002
 17. Pospiszyl K. (red.): Resocjalizacja nieletnich. Do?wiadczenia i koncepcje. Warszawa 1999
 18. Urban B.: Dewiacje w?ród m?odzie?y. Uwarunkowania i profilaktyka. Kraków 2001
 19. Urban Br.: Pedagogika resocjalizacyjna w strukturze nauk spo?ecznych.
      [W]: S. Palka (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004 
Zmieniony ( Thursday, 13 September 2007 )
 
wstecz

 Czuli barbarzy?cy

Wojewdztwo ?l?skie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2015 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.