Top Module Empty
Wychowanie fizyczne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 14 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Wychowanie fizyczne

SPECJALNO??

J?zyk polski z informacj? naukow? i bibliotekoznawstwem
( studia dzienne )

WYMIAR ZAJ??

I rok 1 semestr 2 godz./tyg. 30

I rok 2 semestr 1 godz./tyg. 15 zal. z ocen?

ROK (SEMESTR)

2007/2008

 

Przygotowa?: mgr Marcin Gilowski

CELE KSZTA?CENIA

 

Celem nadrz?dnym jest kszta?towanie predyspozycji fizycznych i psychicznych studentów do podj?cia aktywno?ci ruchowej na rzecz w?asnego zdrowia w okresie po uko?czeniu nauki.

Narz?dziem do tego jest wyrobienie nawyków pro-zdrowotnych, higienicznych, podniesienie sprawno?ci organizmu, doskonalenie umiej?tno?ci technicznych w zakresie podstawowych sportów, przekazanie wiedzy potrzebnej do poznania potrzeb w?asnego organizmu, a w przysz?o?ci swoich wychowanków.

Za?o?eniem jest ukszta?towanie jednostki w pe?ni zdolnej do podj?cia pracy nauczyciela, do opieki wychowawczej. Przysz?y nauczyciel ma by? osoby wra?liwy na problemy zdrowotne swoich wychowanków, umie? rozwi?zywa? lub sygnalizowa? te problemy rodzicom, by? przygotowanym do bezpiecznego prowadzenia zaj?? i opieki nad m?odzie?? w ró?norodnych warunkach.

Poprzez poznanie potrzeb w?asnego organizmu, ocen? w?asnej sprawno?ci, jego ewentualnych niedoborów, a co za tym idzie poznanie metod ich kompensacji, student mo?e prze?o?y? t? wiedz? w okresie pó?niejszym na ocen? i diagnoz? potrzeb w?asnych wychowanków; umiej?tno?? analizy ich zachowa? oraz zauwa?anie problemów zwi?zanych ze stanem ich zdrowia, sprawno?ci? fizyczn?, zachowaniem, adaptacj? oraz przyswajaniem pewnych umiej?tno?ci przydatnych w szkole i w ?yciu pó?niejszym.

Kolejnym wa?nym celem jest zainteresowanie s?uchacza kultur? fizyczn? poprzez pokazanie szerokiego wachlarza sportów, tzw.: „sportem ca?ego ?ycia”. S?uchacz poprzez nauk? ró?norodnych dyscyplin sportowych mo?e okre?li? swoje preferencje w kierunku przynajmniej jednej z nich.

Znacz?cym celem jest równie? wyrobienie umiej?tno?ci zwi?zanych z prowadzeniem i opiek? nad dzie?mi w trakcie zabaw na ?wie?ym powietrzu lub sali oraz umiej?tno?ci bezpiecznej organizacji takich zaj?? i s?dziowania w podstawowych grach zespo?owych i zabawach.

 

 

MATERIA? NAUCZANIA

Cykle tematyczneZadania dydaktyczno-wychowawczeMotorykaUmiej?tno?ciWiadomo?ci

Aerobik

?wiczenia stymuluj?ce funkcjonowanie uk?ady kr??enia i oddychania. Wskazanie na prawid?ow? postaw? cia?a, wydolno?? wydechow? i sposoby kontroli?wiczenia o charakterze wytrzyma?o?ciowym zestaw opracowany przez nauczyciela, wyczucie rytmu, utanecznienie, koordynacja, szybko??, wytrzyma?o??, poczucie estetyki.Próba samodzielnego doboru ?wicze? pod kierunkiem nauczycielaOkre?lenie t?tna optymalnego, co to jest d?ug tlenowy, znajomo?? ?wicze? rozwijaj?cych wydolno?? organizmu, co to jest wentylacja p?uc, a czas trwania zaj??, zasadastosowania odpowiedniej ilo?ci powtórze?.

Tenis sto?owyTenis sto?owy jako forma zaj?? rekreacyjno ruchowych, umo?liwiaj?ca sp?dzanie wolnego czasu, doskonalenie podstawowych elementów technicznychZmiany pozycji poruszanie si? w ró?nych kierunkach i tempie, gry zr?czno?ciowe.Nauka serwisu nauka odbicia backhand i forhend, odbicie pi?ki po??czone z umiej?tno?ci? poruszania si?Wykorzystanie umiej?tno?ci

 

GimnastykaOpanowanie elementów ruchowych w uk?adzie ?wicze? wolnych, wspó?dzia?anie student-student, student-nauczyciel.Zmiany pozycji podskoki, obroty, zwinno??, kszta?towanie mocy, gibko??, koordynacja.Wymyk z zamachy odmyk ?wiczenia równowa?ne, skok kuczny.Sposoby asekuracji, technika wykonania zada?

?wiczenia si?owe

Kszta?towanie si?y ogólnej, wp?yw uk?adu mi??niowego na ?ycie cz?owieka, jego zdrowie, rozwój, ?wiadomo?? potrzeb.Kszta?towanie si?y ogólnejUmiej?tno?? doboru obci??e?Obs?uga sprz?tu, wiadomo?ci na temat kszta?towania si?y

?y?wiarstwoWskazanie na warto?? zdrowotn? zaj?? ruchowych w zimie, doskonalenie umiej?tno?ci indywidualnychGry i zabawna lodzie, jazda ci?g?a w okre?lonym czasieNauka i doskonalenie elementów, koordynacja pracy ko?czyn, Zalety zdrowotne zaj?? zim?

SamoobronaZapoznanie si? z sposobami uwalniania si? z uchwytów i podstawowych zasad samoobrony.Kszta?towanie si?y obr?czy barkowej i ramion, zwinno??, szybko?? reakcji.Nauka sposobów uwalniania si? z uchwytów.Sposoby zachowania w sytuacji zagro?enia.

 

Gry i zabawy bie?ne. Kszta?towanie szybko?ci, zwinno?ci i wytrzyma?o?ci specjalnej, organizacja i przeprowadzanie zabaw przez studentówKszta?towanie szybko?ci, zwinno?ci i wytrzyma?o?ci specjalnej,Umiej?tno?? poprowadzenia grupy i organizacji zabawyJak prowadzi? zabawy, od czego zacz?? t?umaczenie, jak by? s?yszalnym

Gry rekreacyjne, kometka, ringoNauczanie form ruchu przydatnych w sp?dzaniu wolnego czasuZr?czno??, celno?? rzutu i podania lotki, ?wiczenia zwi?kszaj?ce obszerno?? ruchuGra w ringo i kometk?Sprz?t, boisko, przepisy

Lekka atletykaKszta?towanie umiej?tno?ci ruchowej w lekkiej atletyce Biegi z przyspieszeniem, skok dosi??ny, starty z ró?nych pozycji, sztafety wahad?owe, wieloskokiNauka startu niskiegoPomiar szybko?ci reakcji

Pi?ka koszykowaKszta?towanie umiej?tno?ci indywidualnych i zespo?owych pod kontem dok?adno?ci, skuteczno?ci wykonania, stosowanie terminologii podstawowych przepisów grySzybko?? reakcji, zmiana kierunku i tempa biegu, wzmocnienie mm. Obr?czy barkowej, orientacja.Doskonalenie techniki koz?owania, rzutów do kosza, obrotów, zatrzymania si? Przepisy gry

 

 

Pi?ka siatkowaKszta?towanie umiej?tno?ci operowania pi?k?, poruszania si?, kszta?towanie umiej?tno?ci atakuj?cych i obronnychGry zr?czno?ciowe, rzuty do celu, startyDoskonalenie odbi? sposobem dolnym i górnym, nauka serwisu, ataku, przyj?cia pi?ki i zagrywki. Przepisy gry, technika odbi?, ustawienie do odbioru zagrywki

UnihocKszta?towanie sprawno?ci kondycyjnych, kszta?towanie umiej?tno?ci technicznych i gry zespo?owej.Gry i zabawy z elementami wspó?zawodnictwa, szybko??, wytrzyma?o??.?wiczenia utrwalaj?ce umiej?tno?ci techniczne, podania kr??ka, strza?y na bramk?Przepisy, zasady wspó?pracy w ma?ej grupie.

Tenis ziemnySposoby kszta?towania szybko?ci, si?y obr?czy barkowejKszta?towanie szybko?ci, zwinno?ci , umiej?tno?? zmiany kierunku ruchu.Nauka uderzenia forhend i backhand, nauka serwisu.Przepisy gry

Testy motoryczne Wykazanie zmian zachodz?cych w organizmie pod wp?ywem ?w. fizycznych, ukazanie potrzeb uzupe?nienia lub utrzymania sprawno?ciTesty motoryczne badaj?ce si??, wytrzyma?o??, szybko?? reakcji, gibko?? itd.Umiej?tno?? przeprowadzenia testu i samoocena jego wynikuZasady wykonania testu, celowo??, potrzeba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

 

Za?o?enia programowe realizuj? w takich formach Kultury Fizycznej jak:

ZGS

Aerobik

Streaching

?w. wed?ug Pilatesa

Samoobrona

Zaj?cia na lodowisku ( gry i zabawy na lodzie oraz nauka jazdy elementarnej )

Zaj?cia atletyki na si?owni

P?ywanie

Tenis sto?owy

Tenis ziemny

W czasie tych zaj?? prac? w zakresie nauki nowych elementów i doskonalenia umiej?tno?ci ju? nabytych opieram na metodach:

zadaniowej ?cis?ej,

zadaniowej na?ladowczej,

bezpo?redniej celowo?ci ruchu,

zabawowej klasycznej,

problemowej,

twórczej.

 

 

4.Za?o?one osi?gni?cia i metody oceny

Osi?gni?cia:

umiej?tno?? oceny w?asnej sprawno?ci fizycznej, zdrowia oraz analizy potrzeb,

umiej?tno?? zaprogramowania rekreacji w?asnej ( ewentualnie dla rodziny) w czasie przysz?ym- po zako?czonych studiach,

podstawowa znajomo?? przepisów gier sportowych,

umiej?tno?? poprowadzenia zaj?? z grup? dzieci (gry i zabawy, wy?cigi rz?dów),

umiej?tno?? diagnozy i oceny wad postawy cia?a, eliminacji ich przyczyn, znajomo?? podstawowych ?wicze? korekcyjnych i ich zasad stosowania.

Ocena:

samodzielne przeprowadzenie prób czynno?ciowych, testów motorycznych, analiza wyników i wyci?ganie wniosków na ich podstawie,

s?dziowanie podstawowych gier sportowych, zabaw, wy?cigów

przeprowadzenie cz??ci zaj??, analiza ewentualnych b??dów w?asnych lub pope?nionych przez grup?,

test wiedzy.

 

 

ZA?O?ENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

 

Celem etapowym jest wdro?enie studenta do organizacji aktywnego wypoczynku jako funkcji kompensacyjnej w okresie studiowania oraz po podj?ciu pracy zawodowej.

Program jest tak zbudowany, by w trakcie zaj?? student zdoby? wiedz? i umiej?tno?ci potrzebne do realizacji w/w celu, a jednocze?nie by? pozytywnie zmotywowany do podejmowania aktywno?ci fizycznej, oraz posiad? niezb?dne umiej?tno?ci potrzebne do oceny w?asnej sprawno?ci.

 

LITERATURA

 

S. Strzy?ewski: „Proces wychowania w kulturze fizycznej”

S. Strzy?ewski: „Ewolucja metod stosowanych w wychowaniu fizycznym”

K. Górna, W. Garbaciak: „Kultura fizyczna w szkole”

H. Grabowski: „Teoria wychowania fizycznego”

M. Demel, A. Sk?ad: „Teoria wychowania fizycznego”

M. Bondarowicz: „Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespo?owych”

S. Owczarek, M Bondarowicz: „Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej”

L. Mazurek: „Gimnastyka”

H. Oszast, M. Kasperzec: „Koszykówka”

R. Trze?niowski: „Gry i zabawy ruchowe”

T. Klimkowski: „Tenis sto?owy .Technika i metodyka treningu”

B. Dracz, K. Chojnicki: „Tenis”

G. Deniau: „Tenis”

J. Bergier: „Mjnj pi?ka no?na”

J. Masopust: „Pi?karski elementarz”

J. Busz: „Szkolimy uniwersalnych siatkarzy”

K. Zuchora: „Wychowanie fizyczne naszych dni”

E. Dybi?ska, A. Wójcicki: „Wskazówki metodyczne do nauczania p?ywania”

R. Karpi?ski: „Nauczanie p?ywania”

D. Austin: „Pilates dla ka?dego”

B. Buchowicz: „Callanetics”

S. Zakrzewski: „Je?dzimy na ?y?wach”

B. Skut: „Samoobrona”

O. Ku?mi?ska: „Gimnastyka jazzowa”

E. Grodzka – Kubiak: „Aerobik czy fitness”

A. Balaskas: „Stretching”

 

 

Zmieniony ( Monday, 10 March 2008 )
 
dalej »

 Czuli barbarzy?cy

Wojewdztwo ?l?skie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2015 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.