Top Module Empty
G?WNA arrow Dydaktyka arrow Inne materia?y dydaktyczno-naukowe arrow PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Ewa Szmagli?ska   
Tuesday, 11 April 2006

II ROK OLIGOFRENOPEDAGOGIKI – studia zaoczne
rok akademicki 2005/06DR DANUTA WOLSKA   
1.    Aktywno?? i przystosowanie spo?eczne doros?ych osób z upo?ledzeniem umys?owym.
2.    Funkcjonowanie osób z wielorak? niepe?nosprawno?ci?.
3.    Autyzm.
4.    Studium przypadku terapii dziecka.      

DR MARIA KO?CIÓ?EK   
1.    Rozwój spo?eczny i kompetencje spo?eczne osób niepe?nosprawnych intelektualnie.
2.    Wp?yw umiej?tno?ci spo?ecznych (szczególnie: empatii, rozumienia norm moralnych) na przystosowanie spo?eczne osób upo?ledzonych umys?owo.
3.    Wybrane aspekty funkcjonowania spo?ecznego uczniów g??biej upo?ledzonych umys?owo.
4.    Problemy opieki, edukacji oraz terapii dzieci i m?odzie?y g??biej upo?ledzonych umys?owo.      

DR KATARZYNA PARYS   
1.    Twórczo?? w edukacji specjalnej.
2.    Mo?liwo?ci twórcze dziecka z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu lekkim.
3.    Twórczy nauczyciel.
4.    Motywacja do nauki uczniów z lekkim upo?ledzeniem umys?owym.      

DR KRYSTYNA BARA?SKA - D?BIEC   
1.    Postawy rodziców wobec dziecka niepe?nosprawnego.
2.    ?rodowisko rodzinne dziecka z upo?ledzeniem umys?owym.
3.    Stymulacja dziecka upo?ledzonego umys?owo, g?uchego lub autystycznego.      


DR MA?GORZATA TROJA?SKA   
1.    Rozwój spo?eczny m?odzie?y z lekkim upo?ledzeniem umys?owym.
2.    Rozwój moralny m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu lekkim.
3.    Postawy spo?eczne wobec osób niepe?nosprawnych.
     

 


II ROK OLIGOFRENOPEDAGOGIKI – studia dzienne
rok akademicki 2005/06


DR BARBARA OSZUSTOWICZ   
1.    Integracja spo?eczna osób niepe?nosprawnych.
2.    Trudno?ci w nauce czytania i pisania.
3.    Religijno?? osób niepe?nosprawnych.
      
DR JOLANTA BARAN   
1.    Dziecko niepe?nosprawne w rodzinie.
2.    Dziecko niepe?nosprawne w integracji.
3.    Terapia dziecka niepe?nosprawnego.
      
DR KATARZYNA PARYS   
1.    Twórczo?? w edukacji specjalnej.
2.    Mo?liwo?ci twórcze dziecka z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu lekkim.
3.    Twórczy nauczyciel.
4.    Motywacja do nauki uczniów z lekkim upo?ledzeniem umys?owym.
      
DR S?AWOMIR OLSZEWSKI   
1.    Funkcjonowanie osób z upo?ledzeniem umys?owym w stopniu lekkim.
2.    Zaburzenia w zachowaniu tych osób ze szczególnym uwzgl?dnieniem zachowa? agresywnych.
3.    Percepcja ?wiata i samego siebie u osób upo?ledzonych umys?owo w stopniu lekkim.
4.    Osoba nauczyciela pracuj?cego z dzie?mi upo?ledzonymi umys?owo.
     
Zmieniony ( Tuesday, 11 April 2006 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzy?cy

Wojewdztwo ?l?skie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2015 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.