Top Module Empty
G?WNA
Aktualno?ci
Programowanie obiektowe
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Programowanie obiektowe

SPECJALNO??

Matematyka z Informatyk?

WYMIAR ZAJ??

Wyk?ad 1, ?wiczenia 3 (razem 55h)

ROK (SEMESTR)

III rok (semestr 6)
 

CELE KSZTA?CENIA

 S?uchacze:-Zapoznaj? si? z podstawowymi programowania zorientowanego obiektowo.-Uzyskuj? wiedz? i umiej?tno?ci praktyczne pozwalaj?ce tworzy? proste aplikacje

Posiadaj?ce graficzny interfejs u?ytkownika.

-Tworzy aplety osadzane na stronach WWW

-Wspó?dzia?a w tworzeniu wspólnego projektu

-Przygotowuj? dokumentacje pozwalaj?c? wykorzystywa? innym osobom napisane przez siebie klasy, metody, interfejsy

  

MATERIA? NAUCZANIA

 

1.      Programowanie zorientowane obiektowo.

2.      Enkapsulacja

3.      Dziedziczenie

4.      Pakiet JDK

5.      Konwersja typów w wyra?eniach

6.      Klasy, obiekty oraz metody

7.      Zmienne referencyjne

8.      Konstruktory

9.      U?ycie modyfikatorów dost?pu

10.  Polimorfizm

11.  Korzystanie z klas abstrakcyjnych

12.  Pakiety i interfejsy

13.  Obs?uga wyj?tków

14.  Programowanie wielow?tkowe

15.  Obs?uga zdarze?

16.  U?ywanie komponentów klasy Swing

17.  Klasy zarz?dzaj?ce uk?adem graficznym

18.  Praca z obrazami i innymi mediami

  

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie zaj?? studenci samodzielnie realizuj? zadania programistyczne. Porozumiewaj? si? w celu dokonania niezb?dnych uzgodnie? umo?liwiaj?cych po??czenie samodzielnie tworzonych modu?ów w jeden spójny i poprawnie dzia?aj?cy program

Proponowane metody pracy:

 • Wyk?ad
 • ?wiczenia realizowane metod? projektu.
   

ZA?O?ONE OSI?GNI?CIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych tre?ci student powinien:

 • Posiada? umiej?tno?ci samodzielnej realizacji modu?u projektu programistycznego realizowanego przez grup?.
 • Potrafi? zaprojektowa? i zrealizowa? graficzny interfejs u?ytkownika
 • Umie? realizowa? zada? programistyczne tworz?c czytelny i przejrzysty kod zawieraj?cy niezb?dne komentarze.
 • Potrafi? zaprogramowa? aplet i osadzi? go na stronie WWW..
 • Potrafi sporz?dzi? czyteln? dokumentacje realizowanego zadania
  

ZA?O?ENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kszta?towania kompetencji kluczowych zwi?zanych z prac? zespo?ow? i komunikacj? interpersonaln?.

Jest oparty na za?o?eniach teorii konstruktywistycznej. 

  

LITERATURA

 

1.      Patric Niemeyer, Jonathan Knudsen Wprowadzenie Java

2.      Herbert Schildt Java2 Kurs podstawowy

3.      Bruce Eckle Thinking in Java

4.      Krzysztof Barteczko Java od podstaw do technologii.

 
Programowanie obiektowe
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Programowanie obiektowe

SPECJALNO??

Matematyka z Informatyk?

WYMIAR ZAJ??

Wyk?ad 1, ?wiczenia 3 (razem 55h)

ROK (SEMESTR)

III rok (semestr 6)
 

CELE KSZTA?CENIA

 S?uchacze:-Zapoznaj? si? z podstawowymi programowania zorientowanego obiektowo.-Uzyskuj? wiedz? i umiej?tno?ci praktyczne pozwalaj?ce tworzy? proste aplikacje

Posiadaj?ce graficzny interfejs u?ytkownika.

-Tworzy aplety osadzane na stronach WWW

-Wspó?dzia?a w tworzeniu wspólnego projektu

-Przygotowuj? dokumentacje pozwalaj?c? wykorzystywa? innym osobom napisane przez siebie klasy, metody, interfejsy

  

MATERIA? NAUCZANIA

 

1.      Programowanie zorientowane obiektowo.

2.      Enkapsulacja

3.      Dziedziczenie

4.      Pakiet JDK

5.      Konwersja typów w wyra?eniach

6.      Klasy, obiekty oraz metody

7.      Zmienne referencyjne

8.      Konstruktory

9.      U?ycie modyfikatorów dost?pu

10.  Polimorfizm

11.  Korzystanie z klas abstrakcyjnych

12.  Pakiety i interfejsy

13.  Obs?uga wyj?tków

14.  Programowanie wielow?tkowe

15.  Obs?uga zdarze?

16.  U?ywanie komponentów klasy Swing

17.  Klasy zarz?dzaj?ce uk?adem graficznym

18.  Praca z obrazami i innymi mediami

  

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie zaj?? studenci samodzielnie realizuj? zadania programistyczne. Porozumiewaj? si? w celu dokonania niezb?dnych uzgodnie? umo?liwiaj?cych po??czenie samodzielnie tworzonych modu?ów w jeden spójny i poprawnie dzia?aj?cy program

Proponowane metody pracy:

 • Wyk?ad
 • ?wiczenia realizowane metod? projektu.
   

ZA?O?ONE OSI?GNI?CIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych tre?ci student powinien:

 • Posiada? umiej?tno?ci samodzielnej realizacji modu?u projektu programistycznego realizowanego przez grup?.
 • Potrafi? zaprojektowa? i zrealizowa? graficzny interfejs u?ytkownika
 • Umie? realizowa? zada? programistyczne tworz?c czytelny i przejrzysty kod zawieraj?cy niezb?dne komentarze.
 • Potrafi? zaprogramowa? aplet i osadzi? go na stronie WWW..
 • Potrafi sporz?dzi? czyteln? dokumentacje realizowanego zadania
  

ZA?O?ENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kszta?towania kompetencji kluczowych zwi?zanych z prac? zespo?ow? i komunikacj? interpersonaln?.

Jest oparty na za?o?eniach teorii konstruktywistycznej. 

  

LITERATURA

 

1.      Patric Niemeyer, Jonathan Knudsen Wprowadzenie Java

2.      Herbert Schildt Java2 Kurs podstawowy

3.      Bruce Eckle Thinking in Java

4.      Krzysztof Barteczko Java od podstaw do technologii.

 
Wst?p do programowania
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Wst?p do programowania

SPECJALNO??

Matematyka z Informatyk?

WYMIAR ZAJ??

Wyk?ad 1h/tydz., ?wiczenia: 2h/tydz. (razem  45h)

ROK (SEMESTR)

II (3 sem.)
 

CELE KSZTA?CENIA

S?uchacze:-Zapoznaj? si? z podstawowymi konstrukcjami programistycznymi.-Poznaj? zasady programowania strukturalnego-Uzyskuj? wiedz? i umiej?tno?ci praktyczne pozwalaj?ce przedstawia? uczniom problemy informatyczne,   ukazywa? mo?liwo?ci zastosowa? komputerów, uczy? typowych metod rozwi?zywania problemów algorytmicznych 

MATERIA? NAUCZANIA

 

1.      Struktura programu w j?zyku C.

2.      Deklarowanie zmiennych.

3.      Operatory arytmetyczne i relacyjne.

4.      Korzystanie z argumentów funkcji.

5.      Funkcje zwracaj?ce warto?ci.

6.      Podstawowe instrukcje steruj?ce j?zyka C.

7.      Inkrementacja dekrementacja.

8.      Zastosowanie p?tli.

9.      Wczytywanie danych z konsoli.

10.  Podstawowe algorytmy sortowania.

11.  Operacje na ?a?cuchach tekstowych.

12.  Rekurencja.

13.  Operacje na plikach tekstowych.

14.  Wska?niki.

 

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie zaj?? studenci samodzielnie realizuj? zadania programistyczne. Porozumiewaj? si? w celu dokonania niezb?dnych uzgodnie? umo?liwiaj?cych po??czenie samodzielnie tworzonych modu?ów w jeden spójny i poprawnie dzia?aj?cy program

Proponowane metody pracy:

 • Wyk?ad
 • ?wiczenia realizowane metod? projektu.
 

ZA?O?ONE OSI?GNI?CIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych tre?ci student powinien:

 • Posiada? umiej?tno?ci samodzielnej realizacji modu?u projektu programistycznego realizowanego przez grup?.
 • Umie? realizowa? zada? programistyczne tworz?c czytelny i przejrzysty kod zawieraj?cy niezb?dne komentarze.
 • Potrafi? prezentowa? wybrane metody programistyczne i algorytmy.
 • Potrafi sporz?dzi? czyteln? dokumentacje realizowanego zadania
  

ZA?O?ENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Opracowany program wykorzystuje, idee kszta?towania kompetencji kluczowych zwi?zanych z prac? zespo?ow? i komunikacj? interpersonaln?.

Jest oparty na za?o?eniach teorii konstruktywistycznej. 

 

LITERATURA

          Robin Jones Ian Stewart
Sztuka programowania w j?zyku C
         Piotr Wróblewski
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania
         Maciej Sys?o
Algorytmy

         Stephan G.Kochan
J?zyk C wprowadzenie do programowania

         Steve Oualline
J?zyk C Programowanie

         Kyle Loudon
Algorytmy w C

 
 
Systemy operacyjne
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Systemy operacyjne

SPECJALNO??

Matematyka z informatyk?

WYMIAR ZAJ??

Wyk?ad: 30h + laboratorium: 30h

ROK (SEMESTR)

II
  

CELE KSZTA?CENIA

 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyk? systemów operacyjnych   oraz zapewni? przegl?d wyst?puj?cych na rynku systemów wraz z ich wadami i zaletami.

 

TRE?CI KSZTA?CENIA – WYK?AD

 
 • Struktura oprogramowania komputera.
 • Klasyfikacja systemów operacyjnych.
 • Zadania  systemu  operacyjnego:  zarz?dzanie   zasobami   komputera, zarz?dzanie procesami-poj?cie procesu, szeregowanie; obs?uga systemu plików, interpretacja komend u?ytkownika.
 • Budowa systemu  operacyjnego:  warstwa  komunikacji  ze sprz?tem,  j?dro systemu,  procesor polece? (pow?oka - shell).
 • Zarz?dzanie pami?ci?, pami?? wirtualna.
 • Podsystem wej?cia/wyj?cia.
 • Zagadnienia zwi?zane z  nadzorowaniem  pracy  procesów:  ochrona  pami?ci, podzia?  czasu,   uprawnienia u?ytkowników, dzielony   dost?p   do   plików, kolejkowanie wydruków, konflikty zasobowe, koordynacja dost?pu  procesów  do klawiatury  i ekranu  -  ekrany wirtualne, systemy okien. Procesy systemowe, demony.
 • System operacyjny Linux: przegl?d dystrybucji Linux-a, mapa systemu, shell, polecenia, programowanie w shell-u, system plików, instalacja i konfiguracja Linuxa, Xwindows, narz?dzia. Przegl?d innych systemów Unixowych.
 • Systemy operacyjne produkcji Microsoft: systemy serwerowe i dla  stacji roboczej.
 • Mapa systemu, instalacja i konfiguracja, rejestr, systemy plików, narz?dzia, DOS/linia polece? jako narz?dzie   administratora / u?ytkownika Windows.
 • Rozproszone systemy operacyjne.
 

MATERIA? KSZTA?CENIA – ?WICZENIA

 
 • Podstawowe zagadnienia pracy w wybranym systemie Microsoft-u.
 • Praca z tekstowymi poleceniami. Programy wsadowe.
 • Przyk?adowe  problemy zwi?zane z konfiguracj?.
 • System Unixopodobny.
 • Pow?oka Linuxa.
 • Pisanie skryptów w shell-u Unixa.
 • X-server i managery okien.
 

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Przedmiot powinien by? realizowany w laboratorium z dost?pem do Internetu, ze wspomaganiem za pomoc? platformy online. Oprogramowanie systemowe powinno zapewnia? dost?p przynajmniej do Windows i Linuxa.

Zaj?cia ?wiczeniowe powinny by? prowadzone ze wspomaganiem za pomoc? narz?dzi dostosowanych do ró?nych systemów operacyjnych oraz narz?dzi wieloplatformowych. Realizacja programu ?wicze? mo?e by? traktowana w przypadku tego przedmiotu w sposób bardzo elastyczny, dopasowany do mo?liwo?ci grupy. Bardziej zaawansowanym studentom mo?na zaproponowa? pisanie w?asnych fragmentów otwartych systemów operacyjnych lub ?wiczebne  modyfikacje istniej?cych.

 

ZA?O?ONE OSI?GNI?CIA I METODY OCENY

 

Za?o?one osi?gni?cia studenta:

·        zna najwa?niejsze platformy systemowe, potrafi je obs?ugiwa? na poziomie u?ytkownika oraz konfigurowa? w podstawowym zakresie.

·        potrafi porównywa? najwa?niejsze cechy funkcjonalne systemów w typowych zastosowaniach.

·        potrafi zainstalowa? i skonfigurowa? w podstawowym zakresie wybrany system operacyjny.

·        potrafi instalowa? i deinstalowa? oprogramowanie powszechnego u?ytku

·        potrafi konserwowa? wybrany system operacyjny

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu stosuje si? ocenianie wspieraj?ce oraz ocenianie sumuj?ce wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywno?? na zaj?ciach, praca kontrolna oraz ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk k?adzie si? na wykorzystanie metod projektu.

 

ZA?O?ENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program jest oparty na za?o?eniach konstruktywizmu, w tym w szczególno?ci idei uczenia si? zespo?owego, wspó?pracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiej?tno?ci.

LITERATURA

 ·        A. Silberschatz Podstawy systemów operacyjnych, WNT, 2002.·        M. Stalings Organizacja i architektura systemu komputerowego,, WNT, 2000.·        P. Silvester System Operacyjny UNIX, WNT 1991.·        M. Bach Budowa systemu operacyjnego UNIX, WNT, 1995.·        D. Solomon MS Windows 2000 od ?rodka, Helion, 2003.·        R. Scrimger Biblia TCP/IP, Helion, 2002.·        O'Reilly Linux Kernel,Wydawnictwo RM, 2001.·        J. Rafa DOS  dla dociekliwych.·        D.Heywood Windows NT 4 Server, Helion, 1999.·        T.Brown Windows 2000 Serwer, Helion, 2001.·        L. J. Arthur Programowanie w shellu, Wydawnictwo Mikom, 2003.·        B. Proffitt. Windows XP PL. Czarna ksi?ga. Helion 2002. 

?RÓD?A ONLINE

·        http://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny·        http://www.systemyoperacyjne.of.pl·        Wybrane kursy online wed?ug aktualizowanego wykazu (dost?pny online: http://e.kn.edu.pl) 
 
Teoretyczne podstawy informatyki
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Teoretyczne podstawy informatyki

SPECJALNO??

Matematyka z informatyk?, Matematyka z rewalidacj?

WYMIAR ZAJ??

1 godz. wyk?ad + 2 godz. ?wiczenia

ROK (SEMESTR)

II rok 3 semestr

CELE KSZTA?CENIA

Zapoznanie studenta z podstawowymi problemami teorii informacji, z zakresu kodowania ?ród?owego, badanie efektywno?ci wybranych metod kodowania ?ród?owego (kodowanie Huffmana, Shannona-Fano), porównanie stopnia kompresji ze standardowymi algorytmami kompresji danych, podstawowe informacje z elementów algorytmiki. 

MATERIA? NAUCZANIA

 1. Teoria informacji. Definicja informacji.
 2. Miara niepewno?ci. Jednostki pomiaru ilo?ci informacji.
 3. Entropia. Redundancja j?zyka naturalnego, jej rola.
 4. Techniki kompresji danych.
 5. Teoria kodowania. Poj?cie kodowania. Niektóre w?asno?ci danych.
 6. Metody kodowania. Metoda Shannona-Fano, metoda Huffmana.
 7. Kody zabezpieczaj?ce. Odleg?o?? Hamminga.
 8. Kod paskowy.
 9. Programy do tworzenia prostych algorytmów

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie wyk?adu zostaj? przedstawione tre?ci nauczania w postaci prezentacji multimedialnych. Prezentowane tre?ci s? dyskutowane ze studentami na wyk?adzie, a w trakcie ?wicze? studenci maj? mo?liwo?? rachunkowego sprawdzenia niektórych elementów programu. Studenci s? oceniani w trakcie ?wicze? tworz?c algorytmy, a na koniec maj? egzamin pisemny z wiadomo?ci z wyk?adu.  

ZA?O?ONE OSI?GNI?CIA I METODY OCENY

Student powinien rozumie? poj?cie algorytmu, umie? napisa? prosty algorytm. Student powi-nien rozumie?, czym jest informacja, jak j? opisa? i jak to poj?cie zwi?zane jest z j?zykiem naturalnym. Student powinien zna? mechanizm przekazywania informacji i zna? jego prak-tyczne zastosowanie w ?yciu codziennym. Studenci oceniani s? na kolokwiach i na egzaminie.  

ZA?O?ENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Wyk?ad odbywa si? w sali wyk?adowej wyposa?onej w komputer po??czony z projektorem multimedialnym zapewniaj?cym studentom dobry wgl?d w przekazywane tre?ci nauczania, g?ówne punkty wyk?adu udost?pniana jest na portalu internetowym. ?wiczenia odbywaj? si? w pracowni komputerowej z podzia?em na grupy – przy jednym komputerze pracuje jedna osoba. Komputery wyposa?one s? w programy 

LITERATURA

 1. R. Tadeusiewicz, P. Moszner, A. Szyde?ko, Teoretyczne podstawy informatyki, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1998
 2. D. Harel, Rzecz o istocie informacji – algorytmiki, WN-T, Warszawa, 1992
 3. N. Abramson, Teoria informacji i kodowania, PWN, Warszawa, 1969
 4. K. Snopek, Badanie algorytmów kompresji danych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2005
 
 
Tworzenie stron WWW i grafika
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Tworzenie stron WWW i grafika

SPECJALNO??

Matematyka z Informatyk?

WYMIAR ZAJ??

?wiczenia 3h (razem 45h)

ROK (SEMESTR)

II rok (semestr III)
 

CELE KSZTA?CENIA

 S?uchacze:-Zapoznaj? si? z podstawowymi konstruowania dynamicznych portali WWW.-Poznaj? j?zyk opisu struktury dokumentu XHTML.-Zapoznaj? si? z j?zykiem opisuj?cym wygl?d dokumentu CSS.-Poznaj? j?zyk skryptowy JavaScript.-Uzyskuj? wiedz? i umiej?tno?ci praktyczne pozwalaj?ce przedstawia? uczniom wybrane problemy z  matematyki szkolnej w formie interaktywnego dokumentu WWW.  

MATERIA? NAUCZANIA

 
 1. Struktura dokumentu WWW.
 2. Standardy sieciowe.
 3. J?zyki opisu struktury dokumentu HTML i XHTML.
 4. Grafika w dokumentach internetowych.
 5. Podstawowe formaty graficzne GIF, JPEG, PNG.
 6. Narz?dzia umo?liwiaj?ce obróbk? plików graficznych dla potrzeb WWW.
 7. Opis wygl?du dokumentu za pomoc? j?zyka CSS.
 8. Strona kodowa i narz?dzia do zamiany strony kodowej dokumentu.
 9. Kontrolowanie pozycjonowania elementów.
 10. Kontrolowanie widzialno?ci elementów.
 11. Obiektowy model dokumentu.
 12. Zastosowanie warstw.
 13. Formularze WWW.
 14. Tworzenie wielopoziomowej struktury nawigacyjnej.
 15. Ró?nice mi?dzy przegl?darkami WWW.
 16. Skrypty w j?zyku JavaScript.
 

PROCEDURY OSI?GANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie zaj?? studenci samodzielnie realizuj? zadania programistyczne. Porozumiewaj? si? w celu dokonania niezb?dnych uzgodnie? umo?liwiaj?cych po??czenie samodzielnie tworzonych modu?ów w jeden spójny i poprawnie dzia?aj?cy portal internetowy. Dbaj? o zachowanie spójno?ci stylistycznej ca?ego projektu.

Proponowane metody pracy:

 • Wyk?ad
 • ?wiczenia realizowane metod? projektu.
  

ZA?O?ONE OSI?GNI?CIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych tre?ci student powinien:

 • Posiada? umiej?tno?ci samodzielnego tworzenia dynamicznych dokumentów WWW, b?d?cych elementem realizowanego przez grup? portalu.
 • Umie? tworzy? dokumenty WWW o przejrzystej konstrukcji zachowuj?ce podzia? opisu na struktur?, wygl?d i zachowanie zgodne ze standardami sieciowymi.
 • Potrafi? w?a?ciwie stosowa? grafik? w dokumentach WWW.
 • Potrafi? pos?ugiwa? si? walidatorami kodu.
 • Potrafi sporz?dzi? czyteln? dokumentacje realizowanego zadania.
  

ZA?O?ENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kszta?towania kompetencji kluczowych zwi?zanych z prac? zespo?ow? i komunikacj? interpersonaln?.

Jest oparty na za?o?eniach teorii konstruktywistycznej. 

  

LITERATURA

 

1.      Jeffrey Zeldman  Projektowanie serwisów WWW Standardy sieciowe

2.      Dan Cederholm Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawi? elastyczno?? z wykorzystaniem XHTML-a i CSS

3.      Eric A. Meyer CSS wed?ug Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW

4.      Dave Shea, Molly E. Holzschlag Zen stosowania CSS. ?ród?o o?wiecenia dla projektantów stron WWW

5.      Jason Cranford Teague  Po prostu DHTML i CSS

6.      Wendy Willard Projektowanie stron WWW. Kurs podstawowy

7.      John Pollock JavaScript. Kurs Podstawowy

 
<< « start < wstecz 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 319 - 324 z 663

 Czuli barbarzy?cy

Wojewdztwo ?l?skie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2015 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.