Top Module Empty
GŁÓWNA
Aktualności
Programowanie obiektowe
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Programowanie obiektowe

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład 1, Ćwiczenia 3 (razem 55h)

ROK (SEMESTR)

III rok (semestr 6)
 

CELE KSZTAŁCENIA

 Słuchacze:-Zapoznają się z podstawowymi programowania zorientowanego obiektowo.-Uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające tworzyć proste aplikacje

Posiadające graficzny interfejs użytkownika.

-Tworzy aplety osadzane na stronach WWW

-Współdziała w tworzeniu wspólnego projektu

-Przygotowują dokumentacje pozwalającą wykorzystywać innym osobom napisane przez siebie klasy, metody, interfejsy

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Programowanie zorientowane obiektowo.

2.      Enkapsulacja

3.      Dziedziczenie

4.      Pakiet JDK

5.      Konwersja typów w wyrażeniach

6.      Klasy, obiekty oraz metody

7.      Zmienne referencyjne

8.      Konstruktory

9.      Użycie modyfikatorów dostępu

10.  Polimorfizm

11.  Korzystanie z klas abstrakcyjnych

12.  Pakiety i interfejsy

13.  Obsługa wyjątków

14.  Programowanie wielowątkowe

15.  Obsługa zdarzeń

16.  Używanie komponentów klasy Swing

17.  Klasy zarządzające układem graficznym

18.  Praca z obrazami i innymi mediami

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie zajęć studenci samodzielnie realizują zadania programistyczne. Porozumiewają się w celu dokonania niezbędnych uzgodnień umożliwiających połączenie samodzielnie tworzonych modułów w jeden spójny i poprawnie działający program

Proponowane metody pracy:

 • Wykład
 • Ćwiczenia realizowane metodą projektu.
   

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien:

 • Posiadać umiejętności samodzielnej realizacji modułu projektu programistycznego realizowanego przez grupę.
 • Potrafić zaprojektować i zrealizować graficzny interfejs użytkownika
 • Umieć realizować zadań programistyczne tworząc czytelny i przejrzysty kod zawierający niezbędne komentarze.
 • Potrafić zaprogramować aplet i osadzić go na stronie WWW..
 • Potrafi sporządzić czytelną dokumentacje realizowanego zadania
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kształtowania kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową i komunikacją interpersonalną.

Jest oparty na założeniach teorii konstruktywistycznej. 

  

LITERATURA

 

1.      Patric Niemeyer, Jonathan Knudsen Wprowadzenie Java

2.      Herbert Schildt Java2 Kurs podstawowy

3.      Bruce Eckle Thinking in Java

4.      Krzysztof Barteczko Java od podstaw do technologii.

 
Programowanie obiektowe
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Programowanie obiektowe

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład 1, Ćwiczenia 3 (razem 55h)

ROK (SEMESTR)

III rok (semestr 6)
 

CELE KSZTAŁCENIA

 Słuchacze:-Zapoznają się z podstawowymi programowania zorientowanego obiektowo.-Uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające tworzyć proste aplikacje

Posiadające graficzny interfejs użytkownika.

-Tworzy aplety osadzane na stronach WWW

-Współdziała w tworzeniu wspólnego projektu

-Przygotowują dokumentacje pozwalającą wykorzystywać innym osobom napisane przez siebie klasy, metody, interfejsy

  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Programowanie zorientowane obiektowo.

2.      Enkapsulacja

3.      Dziedziczenie

4.      Pakiet JDK

5.      Konwersja typów w wyrażeniach

6.      Klasy, obiekty oraz metody

7.      Zmienne referencyjne

8.      Konstruktory

9.      Użycie modyfikatorów dostępu

10.  Polimorfizm

11.  Korzystanie z klas abstrakcyjnych

12.  Pakiety i interfejsy

13.  Obsługa wyjątków

14.  Programowanie wielowątkowe

15.  Obsługa zdarzeń

16.  Używanie komponentów klasy Swing

17.  Klasy zarządzające układem graficznym

18.  Praca z obrazami i innymi mediami

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie zajęć studenci samodzielnie realizują zadania programistyczne. Porozumiewają się w celu dokonania niezbędnych uzgodnień umożliwiających połączenie samodzielnie tworzonych modułów w jeden spójny i poprawnie działający program

Proponowane metody pracy:

 • Wykład
 • Ćwiczenia realizowane metodą projektu.
   

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien:

 • Posiadać umiejętności samodzielnej realizacji modułu projektu programistycznego realizowanego przez grupę.
 • Potrafić zaprojektować i zrealizować graficzny interfejs użytkownika
 • Umieć realizować zadań programistyczne tworząc czytelny i przejrzysty kod zawierający niezbędne komentarze.
 • Potrafić zaprogramować aplet i osadzić go na stronie WWW..
 • Potrafi sporządzić czytelną dokumentacje realizowanego zadania
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kształtowania kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową i komunikacją interpersonalną.

Jest oparty na założeniach teorii konstruktywistycznej. 

  

LITERATURA

 

1.      Patric Niemeyer, Jonathan Knudsen Wprowadzenie Java

2.      Herbert Schildt Java2 Kurs podstawowy

3.      Bruce Eckle Thinking in Java

4.      Krzysztof Barteczko Java od podstaw do technologii.

 
Wstęp do programowania
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Wstęp do programowania

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład 1h/tydz., ćwiczenia: 2h/tydz. (razem  45h)

ROK (SEMESTR)

II (3 sem.)
 

CELE KSZTAŁCENIA

Słuchacze:-Zapoznają się z podstawowymi konstrukcjami programistycznymi.-Poznają zasady programowania strukturalnego-Uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy informatyczne,   ukazywać możliwości zastosowań komputerów, uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Struktura programu w języku C.

2.      Deklarowanie zmiennych.

3.      Operatory arytmetyczne i relacyjne.

4.      Korzystanie z argumentów funkcji.

5.      Funkcje zwracające wartości.

6.      Podstawowe instrukcje sterujące języka C.

7.      Inkrementacja dekrementacja.

8.      Zastosowanie pętli.

9.      Wczytywanie danych z konsoli.

10.  Podstawowe algorytmy sortowania.

11.  Operacje na łańcuchach tekstowych.

12.  Rekurencja.

13.  Operacje na plikach tekstowych.

14.  Wskaźniki.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie zajęć studenci samodzielnie realizują zadania programistyczne. Porozumiewają się w celu dokonania niezbędnych uzgodnień umożliwiających połączenie samodzielnie tworzonych modułów w jeden spójny i poprawnie działający program

Proponowane metody pracy:

 • Wykład
 • Ćwiczenia realizowane metodą projektu.
 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien:

 • Posiadać umiejętności samodzielnej realizacji modułu projektu programistycznego realizowanego przez grupę.
 • Umieć realizować zadań programistyczne tworząc czytelny i przejrzysty kod zawierający niezbędne komentarze.
 • Potrafić prezentować wybrane metody programistyczne i algorytmy.
 • Potrafi sporządzić czytelną dokumentacje realizowanego zadania
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Opracowany program wykorzystuje, idee kształtowania kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową i komunikacją interpersonalną.

Jest oparty na założeniach teorii konstruktywistycznej. 

 

LITERATURA

          Robin Jones Ian Stewart
Sztuka programowania w języku C
         Piotr Wróblewski
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania
         Maciej Sysło
Algorytmy

         Stephan G.Kochan
Język C wprowadzenie do programowania

         Steve Oualline
Język C Programowanie

         Kyle Loudon
Algorytmy w C

 
 
Systemy operacyjne
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Systemy operacyjne

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład: 30h + laboratorium: 30h

ROK (SEMESTR)

II
  

CELE KSZTAŁCENIA

 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z problematyką systemów operacyjnych   oraz zapewnić przegląd występujących na rynku systemów wraz z ich wadami i zaletami.

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA – WYKŁAD

 
 • Struktura oprogramowania komputera.
 • Klasyfikacja systemów operacyjnych.
 • Zadania  systemu  operacyjnego:  zarządzanie   zasobami   komputera, zarządzanie procesami-pojęcie procesu, szeregowanie; obsługa systemu plików, interpretacja komend użytkownika.
 • Budowa systemu  operacyjnego:  warstwa  komunikacji  ze sprzętem,  jądro systemu,  procesor poleceń (powłoka - shell).
 • Zarządzanie pamięcią, pamięć wirtualna.
 • Podsystem wejścia/wyjścia.
 • Zagadnienia związane z  nadzorowaniem  pracy  procesów:  ochrona  pamięci, podział  czasu,   uprawnienia użytkowników, dzielony   dostęp   do   plików, kolejkowanie wydruków, konflikty zasobowe, koordynacja dostępu  procesów  do klawiatury  i ekranu  -  ekrany wirtualne, systemy okien. Procesy systemowe, demony.
 • System operacyjny Linux: przegląd dystrybucji Linux-a, mapa systemu, shell, polecenia, programowanie w shell-u, system plików, instalacja i konfiguracja Linuxa, Xwindows, narzędzia. Przegląd innych systemów Unixowych.
 • Systemy operacyjne produkcji Microsoft: systemy serwerowe i dla  stacji roboczej.
 • Mapa systemu, instalacja i konfiguracja, rejestr, systemy plików, narzędzia, DOS/linia poleceń jako narzędzie   administratora / użytkownika Windows.
 • Rozproszone systemy operacyjne.
 

MATERIAŁ KSZTAŁCENIA – ĆWICZENIA

 
 • Podstawowe zagadnienia pracy w wybranym systemie Microsoft-u.
 • Praca z tekstowymi poleceniami. Programy wsadowe.
 • Przykładowe  problemy związane z konfiguracją.
 • System Unixopodobny.
 • Powłoka Linuxa.
 • Pisanie skryptów w shell-u Unixa.
 • X-server i managery okien.
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, ze wspomaganiem za pomocą platformy online. Oprogramowanie systemowe powinno zapewniać dostęp przynajmniej do Windows i Linuxa.

Zajęcia ćwiczeniowe powinny być prowadzone ze wspomaganiem za pomocą narzędzi dostosowanych do różnych systemów operacyjnych oraz narzędzi wieloplatformowych. Realizacja programu ćwiczeń może być traktowana w przypadku tego przedmiotu w sposób bardzo elastyczny, dopasowany do możliwości grupy. Bardziej zaawansowanym studentom można zaproponować pisanie własnych fragmentów otwartych systemów operacyjnych lub ćwiczebne  modyfikacje istniejących.

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

 

Założone osiągnięcia studenta:

·        zna najważniejsze platformy systemowe, potrafi je obsługiwać na poziomie użytkownika oraz konfigurować w podstawowym zakresie.

·        potrafi porównywać najważniejsze cechy funkcjonalne systemów w typowych zastosowaniach.

·        potrafi zainstalować i skonfigurować w podstawowym zakresie wybrany system operacyjny.

·        potrafi instalować i deinstalować oprogramowanie powszechnego użytku

·        potrafi konserwować wybrany system operacyjny

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, praca kontrolna oraz ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metod projektu.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, w tym w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności.

LITERATURA

 ·        A. Silberschatz Podstawy systemów operacyjnych, WNT, 2002.·        M. Stalings Organizacja i architektura systemu komputerowego,, WNT, 2000.·        P. Silvester System Operacyjny UNIX, WNT 1991.·        M. Bach Budowa systemu operacyjnego UNIX, WNT, 1995.·        D. Solomon MS Windows 2000 od środka, Helion, 2003.·        R. Scrimger Biblia TCP/IP, Helion, 2002.·        O'Reilly Linux Kernel,Wydawnictwo RM, 2001.·        J. Rafa DOS  dla dociekliwych.·        D.Heywood Windows NT 4 Server, Helion, 1999.·        T.Brown Windows 2000 Serwer, Helion, 2001.·        L. J. Arthur Programowanie w shellu, Wydawnictwo Mikom, 2003.·        B. Proffitt. Windows XP PL. Czarna księga. Helion 2002. 

ŹRÓDŁA ONLINE

·        http://pl.wikipedia.org/wiki/System_operacyjny·        http://www.systemyoperacyjne.of.pl·        Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl) 
 
Teoretyczne podstawy informatyki
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Teoretyczne podstawy informatyki

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką, Matematyka z rewalidacją

WYMIAR ZAJĘĆ

1 godz. wykład + 2 godz. ćwiczenia

ROK (SEMESTR)

II rok 3 semestr

CELE KSZTAŁCENIA

Zapoznanie studenta z podstawowymi problemami teorii informacji, z zakresu kodowania źródłowego, badanie efektywności wybranych metod kodowania źródłowego (kodowanie Huffmana, Shannona-Fano), porównanie stopnia kompresji ze standardowymi algorytmami kompresji danych, podstawowe informacje z elementów algorytmiki. 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Teoria informacji. Definicja informacji.
 2. Miara niepewności. Jednostki pomiaru ilości informacji.
 3. Entropia. Redundancja języka naturalnego, jej rola.
 4. Techniki kompresji danych.
 5. Teoria kodowania. Pojęcie kodowania. Niektóre własności danych.
 6. Metody kodowania. Metoda Shannona-Fano, metoda Huffmana.
 7. Kody zabezpieczające. Odległość Hamminga.
 8. Kod paskowy.
 9. Programy do tworzenia prostych algorytmów

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie wykładu zostają przedstawione treści nauczania w postaci prezentacji multimedialnych. Prezentowane treści są dyskutowane ze studentami na wykładzie, a w trakcie ćwiczeń studenci mają możliwość rachunkowego sprawdzenia niektórych elementów programu. Studenci są oceniani w trakcie ćwiczeń tworząc algorytmy, a na koniec mają egzamin pisemny z wiadomości z wykładu.  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Student powinien rozumieć pojęcie algorytmu, umieć napisać prosty algorytm. Student powi-nien rozumieć, czym jest informacja, jak ją opisać i jak to pojęcie związane jest z językiem naturalnym. Student powinien znać mechanizm przekazywania informacji i znać jego prak-tyczne zastosowanie w życiu codziennym. Studenci oceniani są na kolokwiach i na egzaminie.  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Wykład odbywa się w sali wykładowej wyposażonej w komputer połączony z projektorem multimedialnym zapewniającym studentom dobry wgląd w przekazywane treści nauczania, główne punkty wykładu udostępniana jest na portalu internetowym. Ćwiczenia odbywają się w pracowni komputerowej z podziałem na grupy – przy jednym komputerze pracuje jedna osoba. Komputery wyposażone są w programy 

LITERATURA

 1. R. Tadeusiewicz, P. Moszner, A. Szydełko, Teoretyczne podstawy informatyki, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, 1998
 2. D. Harel, Rzecz o istocie informacji – algorytmiki, WN-T, Warszawa, 1992
 3. N. Abramson, Teoria informacji i kodowania, PWN, Warszawa, 1969
 4. K. Snopek, Badanie algorytmów kompresji danych, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2005
 
 
Tworzenie stron WWW i grafika
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Tworzenie stron WWW i grafika

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Ćwiczenia 3h (razem 45h)

ROK (SEMESTR)

II rok (semestr III)
 

CELE KSZTAŁCENIA

 Słuchacze:-Zapoznają się z podstawowymi konstruowania dynamicznych portali WWW.-Poznają język opisu struktury dokumentu XHTML.-Zapoznają się z językiem opisującym wygląd dokumentu CSS.-Poznają język skryptowy JavaScript.-Uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom wybrane problemy z  matematyki szkolnej w formie interaktywnego dokumentu WWW.  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 
 1. Struktura dokumentu WWW.
 2. Standardy sieciowe.
 3. Języki opisu struktury dokumentu HTML i XHTML.
 4. Grafika w dokumentach internetowych.
 5. Podstawowe formaty graficzne GIF, JPEG, PNG.
 6. Narzędzia umożliwiające obróbkę plików graficznych dla potrzeb WWW.
 7. Opis wyglądu dokumentu za pomocą języka CSS.
 8. Strona kodowa i narzędzia do zamiany strony kodowej dokumentu.
 9. Kontrolowanie pozycjonowania elementów.
 10. Kontrolowanie widzialności elementów.
 11. Obiektowy model dokumentu.
 12. Zastosowanie warstw.
 13. Formularze WWW.
 14. Tworzenie wielopoziomowej struktury nawigacyjnej.
 15. Różnice między przeglądarkami WWW.
 16. Skrypty w języku JavaScript.
 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie zajęć studenci samodzielnie realizują zadania programistyczne. Porozumiewają się w celu dokonania niezbędnych uzgodnień umożliwiających połączenie samodzielnie tworzonych modułów w jeden spójny i poprawnie działający portal internetowy. Dbają o zachowanie spójności stylistycznej całego projektu.

Proponowane metody pracy:

 • Wykład
 • Ćwiczenia realizowane metodą projektu.
  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien:

 • Posiadać umiejętności samodzielnego tworzenia dynamicznych dokumentów WWW, będących elementem realizowanego przez grupę portalu.
 • Umieć tworzyć dokumenty WWW o przejrzystej konstrukcji zachowujące podział opisu na strukturę, wygląd i zachowanie zgodne ze standardami sieciowymi.
 • Potrafią właściwie stosować grafikę w dokumentach WWW.
 • Potrafić posługiwać się walidatorami kodu.
 • Potrafi sporządzić czytelną dokumentacje realizowanego zadania.
  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program wykorzystuje, idee kształtowania kompetencji kluczowych związanych z pracą zespołową i komunikacją interpersonalną.

Jest oparty na założeniach teorii konstruktywistycznej. 

  

LITERATURA

 

1.      Jeffrey Zeldman  Projektowanie serwisów WWW Standardy sieciowe

2.      Dan Cederholm Kuloodporne strony internetowe. Jak poprawić elastyczność z wykorzystaniem XHTML-a i CSS

3.      Eric A. Meyer CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW

4.      Dave Shea, Molly E. Holzschlag Zen stosowania CSS. Źródło oświecenia dla projektantów stron WWW

5.      Jason Cranford Teague  Po prostu DHTML i CSS

6.      Wendy Willard Projektowanie stron WWW. Kurs podstawowy

7.      John Pollock JavaScript. Kurs Podstawowy

 
<< « start < wstecz 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 319 - 324 z 663

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2015 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.