Top Module Empty
G?WNA
Czuli barbarzy?cy 2014 - czeski film, literatura, historia...
Thursday, 11 September 2014

?ród?o i szczegó?owe informacje: http://www.czulibarbarzyncy.pl

Po wakacyjnej przerwie serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia naszego cyklu. Jak zwykle przygotowali?my spotkania po?wi?cone literaturze czeskiej i polskiej – odwiedzi nas mi?dzy innymi Pawe? Huelle, autor powie?ci Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala. B?dziemy rozmawia? o tym, jak postrzega twórczo?? Hrabala i literatur? czesk?. Po?wi?cimy tak?e nieco uwagi najnowszej powie?ci Huellego ?piewaj ogrody.
Z Antonim Krohem – naszym cz?stym i lubianym go?ciem porozmawiamy o niedawno wydanej nowej wersji jego ksi??ki Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie w kontek?cie problemów pogranicza polsko-czechos?owackiego.
Literatur? i histori? ??czy posta? wybitnego czeskiego twórcy i polityka, prezydenta Václava Havla. ?wietn? okazj? do rozmowy o jego twórczo?ci, a zw?aszcza jego my?li politycznej i widzeniu ?wiata, jest wydanie przez wydawnictwo Czarne biografii: Havel. Zemsta bezsilnych autorstwa – dobrze znanego wszystkim mi?o?nikom „Czu?ych barbarzy?ców” – Aleksandra Kaczorowskiego. Postaci Havla, zw?aszcza za? jego zwi?zkom z Polsk? po?wi?cony jest film „Nasz Vaszek. O sile bezsilnych” w re?yserii Krystyny Krauze. Po projekcji filmu odb?dzie si? spotkanie z re?yserk?, które b?dzie ?wietn? okazj? do rozmowy zarówno o historycznym i politycznym wymiarze wspó?pracy mi?dzy opozycjonistami obu krajów jak i o tym, co ??czy b?d? dzieli Czechów i Polaków.

Czytaj całość...
 
Zapraszamy na studia podyplomowe!
Wednesday, 11 June 2014
Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Bia?ej zaprasza na studia podyplomowe na specjalno?ciach oligofrenopedagogika oraz terapia pedagogiczna, które w roku akademickim 2014/2015 prowadzi?a b?dzie w siedzibie bielskiego Kolegium Akademia im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie. Studia kierowane s? dla nauczycieli pracuj?cych w placówkach o?wiatowych. Wszystkie zaj?cia odbywa?y si? b?d? w bielskim Kolegium przy ul. Krakowskiej 30 i prowadzone b?d? w zdecydowanej wi?kszo?ci przez obecn? kadr? dydaktyczn? Kolegium Nauczycielskiego -  maj?c? zarówno do?wiadczenia naukowe jak i – przede wszystkim - praktyczne w zakresie prowadzonych zaj??. Studia trwa?y b?d? dwa semestry, a zaj?cia odbywa?y si? b?d? w pi?tkowe popo?udnia i soboty ?rednio trzy razy w miesi?cu.
Szczegó?owe informacje na temat studiów:
- oligofrenopedagogika,
- terapia pedagogiczna.
Wi?cej informacji uzyska? mo?na w sekretariacie ogólnym KN przy ul. Krakowskiej 30  (tel. 33 496 50 60 do 62, wewn. 111, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeględarce, by go zobaczyć ). Tutaj tak?e przyjmowane s? dokumenty kandydatów na studia.
 
Festiwal Ksi??ki 2014
Wednesday, 30 April 2014

 

festiwal_miniatura.jpg

Festiwal Ksi??ki jest imprez? organizowan? przez  wyk?adowców i studentów specjalno?ci  j?zyk polski z informacj? naukow? i bibliotekoznawstwem Kolegium Nauczycielskiego, a przeznaczon? dla uczniów z klas IV i V . 25 kwietnia 2014 r. odby?a si? pi?ta edycja imprezy. W tym dniu sala gimnastyczna KN po raz kolejny  zmieni?a swój wygl?d – kolorowe postacie z dzieci?cych lektur, emblematy skupione wokó? 10 kolorów, pi?knie udekorowane sto?y. W bie??cym roku motywem przewodnim imprezy by?a powie?? „Opowiadania z Doliny Muminków” Tove Jansson. O opraw? plastyczn? imprezy zadba?a Magdalena Marczy?ska, za organizacj? odpowiada?y Dorota Siwor, Jadwiga Mi?kina-Pindur i Marzena Konik-Sporek.  

<<  ZOBACZ GALERIE >>

Czytaj całość...
 
Podsumowano dzia?alno?? kolegiw
Monday, 07 April 2014
 
3 i 4 kwietnia w Bielsku-Bia?ej odby?a si? - organizowana przez nasz? placówk? - konferencja podsumowuj?ca dzia?alno?? kolegiów w województwie ?l?skim. Na temat dzia?alno?ci kolegiów nauczycielskich dyskutowali m.in. Andrzej Kami?ski, wiceprzewodnicz?cy Sejmiku Województwa ?l?skiego, Jacek Krywult, prezydent Bielska-Bia?ej, Tadeusz ?es?awski, ?l?ski wicekurator o?wiaty, Ewa Baran, dyrektor Wydzia?u Edukacji i Nauki Urz?du Marsza?kowskiego Województwa ?l?skiego, a tak?e przedstawiciele uczelni, dyrektorzy zak?adów kszta?cenia nauczycieli oraz szkó? i placówek prowadzonych przez Województwo ?l?skie. W trakcie konferencji otwarto wystaw? retrospektywn? fotografii dokumentuj?cych wieloletni? dzia?alno?? kolegiów. Zaprezentowana zosta?a tak?e wydana specjalnie na t? okazj? publikacja omawiaj?ca dorobek zak?adów kszta?cenia nauczycieli.
Czytaj całość...
 
Edukacja dziecka oczami naukowcw
Wednesday, 02 April 2014
17 marca w Kolegium Nauczycielskim odby?a si? II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udzia?em go?ci zagranicznych na temat: „Edukacja dziecka w wieku przedszkolnym i m?odszym wieku szkolnym wobec wyzwa? i zagro?e? wspó?czesno?ci”.  Przewodnicz?cym konferencji by? dr hab. Krzysztof ?lezi?ski, prof. U?, przewodnicz?c? Komitetu Organizacyjnego dr Cecylia Langier a obradom przewodniczyli prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, dr hab. Urszula Szu?cik prof. U? oraz dr hab. Gabriela Kapica prof. UO. Uczestnicy konferencji dyskutowali nad stanem wspó?czesnej edukacji ma?ego dziecka oraz nad problemami zwi?zanymi z obni?eniem startu dziecka w szkole. Zaproszeni go?cie i prelegenci szczególnie skupili si? nad obszarami zwi?zanymi z:
  • potrzebami  ma?ego dziecka w edukacji,;
  • rozwojem  kompetencji  dziecka w kontek?cie zmian programowych;
  • rol? wspó?czesnego  nauczyciela w  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • przemianami  wspó?czesnej rodziny i jej  problemami  wychowawczymi;
  • rol? instytucjonalnych o?rodków o?wiatowych  promuj?cych i wspieraj?cych rozwój dziecka.
Czytaj całość...
 
Za nami pierwsze prezentacje prac
Monday, 17 March 2014

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Bia?ej od wielu lat lat dzia?a na rzecz popularyzacji matematyki w?ród m?odego pokolenia. Jednym z elementów rych dzia?a? jest organizacja konkursu na najlepsz? prac? projektow? na temat „Matematyka jest wsz?dzie”. W tym roku konkurs odbywa si? ju? po raz trzeci, a w jegi organizacj? zaanga?owa? si? równie? Regionalny O?rodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Bia?ej, Do udzia?u, oprócz uczniów szkó? ponadgimnazjalnych zaproszono równie? szko?y podstawowe i gimnazja. Do udzia?u zg?oszonych zosta?o prawie 70 uczniów ze szkó? powiatów: bielskiego, cz?stochowskiego, pszczy?skiego i o?wi?cimskiego. W pi?tek 14 marca odby?y si? pierwsze prezentacja prac konkursowych.
Czytaj całość...
 
Go?cimy m?odych naukowcw z K?t
Thursday, 13 March 2014

Od 10 marca 2014 r. trwa pierwszy obóz naukowy dla uczniów klasy eksperymentalnej z Zespo?u Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w K?tach, zorganizowany przy wspó?pracy Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia?ej. W programie zaj?? uwzgl?dniono zarówno zdobywanie wiedzy i umiej?tno?ci z zakresu matematyki, jak i udzia? w wydarzeniach kulturalnych. Wi?kszo?? zaj?? odbywa si? w budynku naszego Kolegium.
 
Czytaj całość...
 
Odszed? prof. Bronis?aw Urban
Wednesday, 26 February 2014
 
 
Z g??bokim ?alem i smutkiem zawiadamiamy, ?e 26 lutego 2014 roku zmar? ?p. prof. zw. dr hab. Bronis?aw Urban.

Prof. Bronis?aw Urban od 20 lat zwi?zany by? z bielskim Kolegium Nauczycielskim. W roku 1994 by? twórc? specjalno?ci pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki. Przez dwana?cie lat, do  roku 2006 pe?ni? funkcj? opiekuna naukowego tej specjalno?ci z ramienia Uniwersytetu Jagiello?skiego. Wspó?prac? z Kolegium kontynuowa? tak?e po zako?czeniu opieki naukowej ze strony Uniwersytetu. By? redaktorem naczelnym wydawanego przez Kolegium pisma naukowego „Edukacja – wychowanie - resocjalizacja”. Przez kilkana?cie lat pe?ni? funkcj? cz?onka Rady Programowej naszego Kolegium. Za dzia?alno?? na rzecz naszej placówki otrzyma? odznak? „Za zas?ugi dla Województwa ?l?skiego” (2006) oraz Nagrod? Marsza?ka Województwa ?l?skiego (2011). Mia? 72 lata.
  
 
Sejmik o zamiarze likwidacji Kolegium
Thursday, 20 February 2014

Podczas sesji 10 lutego radni Sejmiku Województwa ?l?skiego przyj?li uchwa?? o zamiarze likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia?ej. Zgodnie z uchwa?? Kolegium przestanie istnie? 30 wrze?nia 2015 roku, po zako?czeniu cyklu kszta?cenia przez obecnych s?uchaczy. W roku 2014/15 nie b?dzie prowadzona rekrutacja na pierwszy rok nauki. Uchwa?a Sejmiku jest konsekwencj? ustawowych rozwi?za? zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyj?tych przez Sejm. Wraz z Kolegium Nauczycielskim zlikwidowane zostanie Nauczycielskie Kolegium J?zyków Obcych dzia?aj?ce przy ul. Legionów 25. Trzecie z bielskich kolegiów – Kolegium Pracowników S?u?b Spo?ecznych zako?czy swoj? dzia?alno?? ju? w bie??cym roku. Podobny los czeka kilkadziesi?t kolegiów dzia?aj?cych w ca?ej Polsce.

W?adze Kolegium w porozumieniu z w?adzami Województwa ?l?skiego staraj? si? obecnie o wypracowanie rozwi?za?, które pozwol? na kontynuowanie po roku 2015 w obecnych obiektach Kolegium dzia?alno?ci o podobnym charakterze do dotychczasowej.

 
Zapraszamy na spotkanie z s. Ann? Ba?chan
Wednesday, 12 February 2014

„Najwi?ksze dra?stwo to oszuka? cz?owieka na mi?o?ci”. Zapraszamy na spotkanie z s. Ann? Ba?chan w pi?tek 14 lutego

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Bia?ej serdecznie zaprasza na wyk?ad siostry Anny Ba?chan w sali 103 i 303, który odb?dzie si? 14 lutego o godz. 15.30

Tematyka spotkania b?dzie dotyczy? nast?puj?cych zagadnie?:

  • Handel lud?mi czy to mo?liwe?
  • Zjawisko handlu lud?mi w Polsce.
  • Charakterystyka ofiar.
  • Pomoc ofiarom  handlu lud?mi i przemocy domowej dla kobiet i dzieci na podstawie pracy Stowarzyszenia „PoMOC” Katowice.
  • Bezpieczna praca za granic?.

Zapraszamy nie tylko studentów Kolegium, ale równie? wszystkie zainteresowane osoby.

Czytaj całość...
 
Konteksty Kultury si? rozwijaj?
Monday, 20 January 2014

Pismo naukowe Kolegium Nauczycielskiego rozwija si? intensywnie, mimo ?e czasy zdaj? si? nie sprzyja? badaniom humanistycznym. „Konteksty Kultury” zosta?y wysoko ocenione w dorocznej ankiecie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, co skutkuje podwy?szeniem punktacji do 5 punktów. 

Pod koniec ubieg?ego roku ukaza? si? drukiem kolejny tom ??cz?cy zeszyt 3 i 4. Obecnie wersj? podstawow? „Kontekstów Kultury” jest wersja elektroniczna publikowana na stronie www.konteksty.kn.edu.pl . W 2013 roku rozpocz?li?my wspó?prac? z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiello?skiego, które jest obecnie wspó?wydawc? pisma.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 11 z 217

 Czuli barbarzy?cy

Wojewdztwo ?l?skie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg

Kana?y info KN BB

Wybierz standard:
© 2015 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.